Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"

 • Изпълнителен директор
  Катя Анатолиева Дойчевска Дата на встъпване: 08.06.2023 г.
  Електронна поща: k.doychevska@minfin.bg
  • представлява агенцията в страната и чужбина
   ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите и задачите на агенцията, както и връзките й с други институции, органи и организации
   Акт: Устройствен правлник на Изпълнителна агенция

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на финансите