Директор на Агенция "Митници"

Агенция "Митници"

 • Директор на Агенция "Митници"
  Георги Димов Георгиев Дата на встъпване: 10.04.2024 г.
  Електронна поща: delovodstvo@customs.bg
  • Директорът на агенцията:
   1. представлява агенцията;
   2. осъществява ръководството и контрола върху изпълнението на нейните функции и задачи;
   3. ръководи пряко дейността на Централното митническо управление;
   4. планира, разпределя и администрира предоставените бюджетни средства на агенцията;
   5. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;
   6. съгласувано с министъра на финансите назначава директорите на дирекции в специализираната администрация на агенцията и директорите на териториалните дирекции;
   7. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в агенцията по трудово правоотношение;
   8. определя мястото на работа на служителите в агенцията;
   9. разрешава отпуските и командирова служителите на агенцията;
   10. утвърждава правила за организацията и дейността, вътрешния ред, работната заплата и допълнителните възнаграждения за постигнати резултати в агенцията;
   11. утвърждава длъжностното разписание на агенцията;
   12. утвърждава функционалните характеристики на отделните структурни звена в агенцията;
   13. определя длъжностите, за които е задължително носенето на служебно оръжие;
   14. определя моторните превозни средства със специален режим на движение;
   15. издава удостоверения за завършен курс на обучение за повишаване професионалната квалификация на служителите в митническата администрация;
   16. издава наказателни постановления в случаите, определени със закон;
   17. издава индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;
   18. предлага на министъра на финансите или на определен от него заместник-министър мерки по провеждане на митническата политика;
   19. предлага на министъра на финансите или на определен от него заместник-министър сключване на международни договори и присъединяване към международни конвенции в митническата област;
   20. осъществява сътрудничество с други органи по формирането, изпълнението и контрола на дейностите, засягащи митническите въпроси;
   21. изпълнява правомощията по чл. 7 и 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86 от 2004 г., бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85 и 106 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 и 79 от 2008 г., бр. 14 и 100 от 2009 г., бр. 22 и 61 от 2010 г., бр. 64 и 85 от 2015 г., бр. 45 от 2016 г. и бр. 55 от 2017 г.);
   22. изпълнява други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.
   Акт: УП на АМ, Обн. - ДВ, бр. 59 от 16.07.2021 г., в сила от 31.07.2021 г., приет с ПМС № 227 от 13.07.2021 г.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на финансите

Заместници

 • Заместник-директор
  Георги Стефанов Александров Дата на встъпване: 22.03.2024 г.
  Електронна поща: delovodstvo@customs.bg
 • Заместник-директор
  Пламен Борисов Павлов Дата на встъпване: 17.08.2022 г.
  Дата на освобождаване: 16.06.2023 г.
  Електронна поща: delovodstvo@customs.bg
 • Заместник-директор
  Пламен Борисов Павлов Дата на встъпване: 17.04.2024 г.
  Електронна поща: delovodstvo@customs.bg