Председател

Държавна агенция "Архиви"

 • Председател
  Михаил Иванов Груев
  Електронна поща: M.Gruev@archives.government.bg
  • 1. ръководи, координира и контролира цялостната дейност на агенцията;
   2. определя, ръководи, контролира и отчита в стратегически и оперативен план изпълнението на целите на агенцията на основата на програмата на правителството, законовите и подзаконовите нормативни актове, решенията и препоръките на Европейския съюз;
   3. осигурява функционирането на система за ефективно планиране, управление, контрол и отчитане дейността на агенцията;
   4. планира публичните средства на основата на обвързаност между процесите на целеполагане и планиране на ресурсите за изпълнение на стратегическите цели и задачи, свързани с достигане на европейските стандарти в организацията на архивните дейности;
   5. управлява и разпределя средствата от бюджета и контролира целевото им разходване;
   6. прави предложения за броя на общата численост и средствата за заплащане в агенцията;
   7. извършва периодична оценка на структурата на агенцията и при необходимост я адаптира към стратегическите цели и задачи в рамките на утвърдената численост;
   8. утвърждава структурата на дирекциите, извършва целесъобразни структурни промени в рамките на утвърдената численост на персонала в дирекциите, утвърждава разписанието на длъжностите и поименното разписание на длъжностите с индивидуалните работни заплати;
   9. утвърждава актове за регламентиране на вътрешния трудов ред, функциите на административните звена и други актове, свързани с организацията, управлението и контрола в агенцията;
   10. осъществява правомощията си на орган по назначаването по Закона за държавния служител и на работодател по Кодекса на труда;
   11. командирова служителите на агенцията;
   12. сключва договори с физически и юридически лица;
   13. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2012 г., в сила от 27.01.2012 г.) определя състава и задачите на Централната експертно-проверочна комисия, на Централната експертна оценителна комисия, на Издателското експертно-консултативно звено, Читателското експертно-консултативно звено и на други специализирани помощни органи и утвърждава правилници за тяхната дейност;
   14. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2012 г., в сила от 27.01.2012 г.) утвърждава съставите на дирекционните съвети, експертно-проверочните и експертните оценителни комисии на дирекциите "Централен държавен архив", "Държавен военноисторически архив" и "Регионален държавен архив";
   15. представлява държавата при придобиване на ценни документи или техни копия чрез правни сделки;
   16. издава индивидуални административни актове в рамките на своята компетентност;
   17. издава наказателни постановления по Закона за Националния архивен фонд;
   18. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2012 г., в сила от 27.01.2012 г.) утвърждава методически указания и инструкции и организира внедряването на стандарти в областта на архивното дело;
   19. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на агенцията;
   20. ръководи предоставянето на информация на средствата за масово осведомяване и на правителствената информационна служба за работата на агенцията и популяризирането на НАФ;
   21. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2012 г., в сила от 27.01.2012 г.) представлява агенцията в страната и в чужбина съгласно предоставените му правомощия;
   22. (нова - ДВ, бр. 8 от 2012 г., в сила от 27.01.2012 г.) сключва международни договори с чуждестранни партньори и осъществява международното сътрудничество в областта на архивното дело;
   23. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 8 от 2012 г., в сила от 27.01.2012 г.) осъществява и други функции, предоставени му със закон или с акт на Министерския съвет.
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция

  Състав на политически кабинет

  Заместник-председател Румен Йорданов Борисов

  Заместник-председател Стефка Иванова Петрова

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 2
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 0
  • По трудово правоотношение: 2

  Незаети длъжности
  • Общо: 1
  • По трудово правоотношение: 1

  Функции на политически кабинет

  • 1. подпомага председателя при определяне и провеждане на правителствената политика в областта на архивното дело, както и при представянето на тази политика пред обществото;
   2. предлага на председателя стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и контролира изпълнението им;
   3. организира връзките на председателя с другите държавни органи, организации и с обществеността.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерски съвет и неговата администрация

Заместници