И. Д. Председател

Български институт по метрология

 • И. Д. Председател
  Паун Атанасов Илчев Дата на встъпване: 19.09.2022 г.
  Електронна поща: p.ilchev@bim.government.bg
  • Чл. 4. (1) Председателят ръководи и представлява БИМ.
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
  • изпълнява определената от Министерския съвет държавна политика в областта на измерванията;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
  • подпомага министъра на икономиката и енергетиката при разработването на държавната политика в областта на измерванията;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
  • предлага на Министерския съвет утвърждаването на националните еталони на Република България;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
  • предлага за приемане от Министерския съвет дългосрочна програма за развитие на националните еталони;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
  • приема дългосрочна програма за развитие на националната система за сертифицирани сравнителни материали, координира нейното изпълнение и издава сертификати за сертифицираните сравнителни материали;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
  • одобрява и отнема одобряването на типа на средства за измерване;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
  • представлява Република България пред международните органи и организации по метрология;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
  • изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации по метрология;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
  • сключва, изменя и прекратява двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество и взаимно признаване в областта на измерванията;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
  • издава указания и препоръки за прилагането на документите на международните органи и организации по метрология;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
  • организира издаването на официалния бюлетин на БИМ;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
  • определя със заповед състава на Научния съвет по метрология и ръководи заседанията му;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
  • може да създава със заповед работни групи и експертни съвети във връзка със създаването и усъвършенстването на националните еталони.
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
  • изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации по метрология
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на икономиката и индустрията

Заместници

 • Заместник-председател
  Паун Атанасов Илчев Дата на встъпване: 19.09.2022 г.
  Електронна поща: p.ilchev@bim.government.bg