Директор

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

 • Директор
  Лало Пацев Каменов Дата на встъпване: 01.12.2020 г.
  Електронна поща: l.kamenov@mon.bg
  • -организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на центъра;
   -представлява центъра;
   -сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите в центъра;
   -утвърждава правилник за вътрешния ред на центъра, длъжностното разписание и длъжностните характеристики на работещите в центъра;
   -изготвя проект на 3-годишна програма за дейността на центъра и я представя на управителния съвет за одобряване;
   -организира разработването на проекти, свързани с дейността на центъра, и ги представя пред финансиращи организации, институции и дарители след одобрението на управителния съвет;
   -подготвя и внася за одобряване в управителния съвет проекта на бюджет за съответната календарна година;
   -подготвя и внася в управителния съвет годишния отчет и периодичните отчети за дейността и финансовото състояние на центъра;
   -разпорежда се със средствата на центъра, предоставени за неговата издръжка, и носи отговорност за тяхното законосъобразно и целесъобразно разходване;
   -подготвя заседанията на управителния съвет и участва в тях с право на съвещателен глас;
   -осигурява изпълнението на решенията на управителния съвет;
   -организира поддържането на електронна страница на центъра;
   -взема решения по всички въпроси, свързани с управлението на центъра, които не са в правомощията на управителния съвет.
   При осъществяване на своите функции директорът взаимодейства и сътрудничи с държавни органи, органи на местното самоуправление, юридически и физически лица за осъществяване дейността на центъра.
   ентъра;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Приет с ПМС № 108 от 8.05.2006 г.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на образованието и науката