Изпълнителен директор

Агенция за хората с увреждания

 • Изпълнителен директор
  Георги Йорданов Йорданов Дата на встъпване: 18.07.2022 г.
  Електронна поща: ahu@mlsp.government.bg
  • 1. Представлява, ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на агенцията, както и връзките й с други органи и организации;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 2.Осъществява международните връзки и осъществява сътрудничество с публичните служби на други държави;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 3.Планира, разпределя и контролира използването на предоставените на агенцията финансови и материални ресурси;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 4.Координира и контролира изпълнението на програми и проекти по Закона за хората с увреждания;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 5.Одобрява програми и проекти в областта на пълноправното включване на хората с увреждания;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 6.Предоставя за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика проект на годишен план за действие и проект на бюджет на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 7.Предлага на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване документи съгласно предвидените в закон или в подзаконов нормативен акт правомощия;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 8.Организира дейностите по регистрация на лицата, предоставящи помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 61, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, както и контрол върху дейността им;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 9.Издава административни актове в рамките на своята компетентност;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 10.Прави предложения за усъвършенстване на законодателството в областта на правата на хората с увреждания;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 11.Сключва договори, свързани с дейността на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 12.Представя доклади на министъра на труда и социалната политика за административното обслужване на физически и юридически лица;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 13.Назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 14.Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 15.Утвърждава правилник за вътрешния ред и вътрешните правила за работната заплата;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 16.Утвърждава длъжностното разписание на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 17.Определя със заповед работни групи и комисии за изпълнение на задачи на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 18. Предявява влезли в сила наказателни постановления за принудително изпълнение на публичен изпълнител при Националната агенция за приходите;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 19.Ежегодно представя на главния секретар на Министерския съвет доклад за състоянието на администрацията;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 20.Ежегодно представя на министъра на труда и социалната политика доклад за дейността на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 21.Изготвя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 22. Издава наказателни постановления в предвидените от закона случаи;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.
  • 23.Изпълнява и други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 14.12.2004 г.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на труда и социалната политика