Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

 • Изпълнителен директор
  Бойко Генадиев Таков Дата на встъпване: 12.11.2018 г.
  Електронна поща: b.takov@sme.government.bg
  • 1. изпълнява държавната политика за насърчаване на малките и средните предприятия;
   Акт: Закон за малките и средните предприятия
  • 2. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове и международни договори, които са свързани с насърчаване на малките и средните предприятия, и анализира въздействието на нормативните актове в тази област;
   Акт: Закон за малките и средните предприятия
  • 3. организира и координира разработването и изпълнението на проекти от годишните програми за прилагане на националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия;
   Акт: Закон за малките и средните предприятия
  • 4. организира и координира разработването и изпълнението на проекти и програми, насочени към райони за целенасочено въздействие и към групи в неравностойно положение на пазара на труда;
   Акт: Закон за малките и средните предприятия
  • 5. извършва информационно обслужване на малките и средните предприятия и на предприятията, кандидати по програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и други донори;
   Акт: Закон за малките и средните предприятия
  • 6. извършва проучвания и анализ на конкретни фактори, въздействащи върху условията за осъществяване на стопанска дейност от предприятията;
   Акт: Закон за малките и средните предприятия
  • 7. организира курсове за обучение и семинари за малки и средни предприятия и за повишаване на търговските умения и опит;
   Акт: Закон за малките и средните предприятия
  • 8. съдейства за инвестирането в малки и средни предприятия от чуждестранни и местни физически и юридически лица съвместно с Българската агенция за инвестиции;
   Акт: Закон за малките и средните предприятия
  • 9. осъществява сътрудничество с местни, чуждестранни и международни правителствени и неправителствени организации, извършващи дейности за развитие и насърчаване на малките и средните предприятия;
   Акт: Закон за малките и средните предприятия
  • 10. организира изграждането и поддържането на информационна система;
   Акт: Закон за малките и средните предприятия
  • 11. При възлагане от Министерския съвет организира и координира изграждането и дейността на междинно звено по оперативна програма на Националния план за развитие на Република България
   Акт: Закон за малките и средните предприятия
  • 12. извършва и други дейности, насочени към стимулиране развитието на конкурентоспособни малки и средни предприятия.
   Акт: Закон за малките и средните предприятия
  • 13. изготвя и представя на министъра на иновациите и растежа програма за дейността на агенцията за следващата календарна година, която включва нуждите от финансово обезпечение, в съответствие със сроковете за изготвяне на бюджета на Министерството на иновациите и растежа;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
  • 14. изготвя и представя на министъра на иновациите и растежа тримесечни отчети и ежегоден доклад за дейността на агенцията, включващи изводи и предложения за подобряване на политиката за насърчаване на малките и средните предприятия и нейното реализиране, в срок един месец след края на отчетния период;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
  • 15. участва в разработването и изпълнението на мерките от годишните програми за прилагане на Националната стратегия за насърчаване развитието на малките и средните предприятия, Националния план за развитие и Оперативната програма "Развитие и конкурентоспособност на българската икономика" по структурните фондове на Европейския съюз
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
  • 16. носи отговорност за управлението на бюджета на агенцията и за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджетните средства;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
  • 17. определя и организира провеждането на информационната политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
  • 18. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание в агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
  • 19. утвърждава вътрешните правила за работна заплата, както и други вътрешни правила, възложени с нормативен акт;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
  • 20. назначава и освобождава държавните служители в агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
  • 21. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
  • 22. разрешава и прекратява отпуските и командировките на работещите в агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
  • 23. налага дисциплинарните наказания по Закона за държавния служител и Кодекса на труда;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
  • 24. осъществява и други дейности по управлението на агенцията.
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на иновациите и растежа

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Борислав Райчев Димитрачков Дата на встъпване: 16.11.2020 г.
  Електронна поща: b.dimitrachkov@sme.government.bg