Изпълнителен директор

Българска агенция за инвестиции

 • Изпълнителен директор
  Мила Иванова НеноваЦонева Дата на встъпване: 11.10.2023 г.
  Електронна поща: m.nenova@investbg.government.bg
  • 1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции
  • 2. представя чрез министъра на иновациите и растежа в Министерския съвет годишен доклад за инвестициите в страната и за условията за тяхното насърчаване;
   3. осъществява правомощията по възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите на Агенцията;
   4. осъществява контакти и взаимодейства с другите органи на изпълнителната власт;
   5. взаимодейства и сътрудничи с областните управители при разработването и изпълнението на програми за насърчаване на инвестициите;
   6. сътрудничи с органите на местното самоуправление и със сдружения с нестопанска цел за развитие на инвестиционния потенциал по региони;
   7. осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции;
   8. определя и организира провеждането на информационна политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на Агенцията;
   9. взема решения за участие на Агенцията в организации със сходни цели;
   10. създава работни групи към Агенцията;
   11. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на Агенцията;
   12. изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията съгласно Закона за защита на класифицираната информация;
   13. изпълнява други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
   При осъществяване на дейността си изпълнителният директор издава индивидуални административни актове и наказателни постановления.
   Акт: Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на иновациите и растежа

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Христо Илиев Етрополски Дата на встъпване: 01.12.2022 г.
  Дата на освобождаване: 29.09.2023 г.
  Електронна поща: h.etropolsky@investbg.government.bg