Изпълнителен директор

Агенция по вписванията

 • Изпълнителен директор
  Даниела Стоянова Митева Дата на встъпване: 17.06.2021 г.
  Електронна поща: daniela.miteva@registryagency.bg
  • 1. ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите на агенцията, както и връзките и с други органи и организации;
   2. представлява агенцията и организира международните и връзки;
   3. планира, разпределя и администрира предоставените бюджетни средства на агенцията;
   4. организира работата по създаването и поддържането на имотния регистър и на връзката му с кадастъра;
   5. организира и контролира осъществяването на връзката на имотния регистър с регистрите по чл. 7, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и с други регистри и информационни системи;
   6. ръководи, координира и контролира създаването и поддържането на централния архив в електронен вид на партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с приложените към тях документи;
   7. организира разработването на концепции и насоки за развитието в областта на имотния регистър и контролира тяхното изпълнение;
   8. организира работата по воденето и поддържането на регистър БУЛСТАТ като единен национален административен регистър;
   9. организира и контролира осъществяването на взаимодействието между регистър БУЛСТАТ, търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Централния регистър на особените залози и други регистри и информационни системи;
   10. ръководи, координира и контролира съхраняването в единна информационна система на информацията в регистър БУЛСТАТ, в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в Централния регистър на особените залози и в регистъра на имуществените отношения на съпрузите и поддържането на национална база данни за тези регистри;
   11. организира работата по воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
   12. организира работата по воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози;
   13. организира работата по воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на имуществените отношения на съпрузите;
   14. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;
   15. утвърждава структурата на административните звена;
   16. утвърждава длъжностното разписание и работните заплати;
   17. назначава и освобождава държавните служители в агенцията;
   18. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите по трудово правоотношение в агенцията;
   19. осигурява условия за повишаване квалификацията на служителите;
   20. ръководи оценяването на служителите в агенцията за изпълнението на заеманите от тях длъжности;
   21. утвърждава длъжностните характеристики на главния секретар и на длъжностите, които са му непосредствено подчинени;
   22. изготвя и представя на министъра на правосъдието ежегоден доклад за дейността на агенцията;
   23. изпълнява и други правомощия, произтичащи от разпоредбите на ЗКИР, Закона за регистър БУЛСТАТ, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Закона за особените залози и Семейния кодекс и нормативните актове по прилагането им, както и възложени му с друг закон или подзаконов нормативен акт.
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на правосъдието

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Наташа Апостолова Босева Дата на встъпване: 03.07.2023 г.
  Електронна поща: n.boseva@registryagency.bg
 • Заместник изпълнителен директор