Изпълнителен директор

Агенция по обществени поръчки

 • Изпълнителен директор
  Яна Енчева Топалова Дата на встъпване: 06.06.2024 г.
  Електронна поща: y.topalova@aop.bg
  • - ръководи агенцията и я представлява в страната и в чужбина;
   - разработва проекти на нормативни актове и дава становища по международни договори в областта на обществените поръчки;
   - издава методически указания по прилагането на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и свързаните с него подзаконови нормативни актове;
   - разработва проекти на образци на обявления и на информация за възложените обществени поръчки и за проведените конкурси за проекти;
   - одобрява и обявява електронния формат и техническите изисквания към документите, които се изпращат до агенцията в електронен вид;
   - отговаря за поддържането на списъци на възложителите по чл. 7 ЗОП и уведомява Европейската комисия за промени в списъците;
   - отговаря за съставянето, поддържането и актуализирането на списък на външни експерти за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
   - утвърждава образците по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "в" и "е", т. 7а, 10 и 14 ППЗОП;
   - организира провеждането на мониторинг по отношение на обществените поръчки в страната;
   - организира събирането и обобщаването на практиката по прилагане на ЗОП и свързаните с него подзаконови нормативни актове;
   - организира воденето и поддържането на Регистър на обществените поръчки;
   - осъществява международното сътрудничество на Република България с организации в областта на обществените поръчки от други страни;
   - популяризира добрите практики в областта на обществените поръчки, включително свързани с прилагането на екологични, социални и иновативни изисквания, и координира дейността, свързана с обучението на субектите на обществените поръчки;
   - сезира компетентните органи за упражняване на контрол по спазването на ЗОП;
   - предоставя становища по запитвания на възложители;
   - обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията решенията на възложители, с които са допуснати нарушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, установени от Европейската комисия до сключването на договора и посочени в уведомлението по чл. 122п, ал. 1 ЗОП;
   - представя на министъра на финансите годишен доклад за дейността на агенцията;
   - осъществява сътрудничество в областта на обществените поръчки с други органи, както и с браншовите организации;
   - подпомага процеса на електронно възлагане на обществени поръчки;
   - уведомява Европейската комисия за всички международни договори по чл. 12, ал. 1, т. 14 от ЗОП;
   - при поискване изпраща на Европейската комисия информацията по чл. 12, ал. 7 от ЗОП ;
   - изпраща на Европейската комисия ежегодни статистически отчети, както и влезлите в сила определения по чл. 121б, ал. 3 ЗОП и свързаните с тях решения по чл. 122г, ал. 4 ЗОП;
   - уведомява Европейската комисия за правни или фактически проблеми във връзка с участието на български лица в процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги в трети страни;
   - уведомява Европейската комисия за правни или фактически проблеми във връзка с участие на български лица в процедури за възлагане на обществени поръчки в трети страни, които се дължат на неспазване разпоредбите на международното трудово право;
   - организира осъществявания от агенцията предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП;
   - организира осъществяването на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП;
   - организира поддържането на списък на лицата, за които с влязло в сила съдебно решение е установено неизпълнение на договор за обществена поръчка;
   - изпраща на Европейската комисия документите по чл. 118б, ал. 1 ЗОП;
   - издава индивидуални административни актове в рамките на своята компетентност;
   - утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите в администрацията на агенцията;
   - утвърждава вътрешните правила, свързани с дейността на агенцията;
   - упражнява правомощията на орган по назначаването съгласно Закона за държавния служител и на работодател по Кодекса на труда по отношение на работещите в агенцията;
   - осъществява и други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.
   Акт: Устройствен правилник на Агенция по обществени поръчки

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на финансите