Директор

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

 • Директор
  Васил Узунов Дата на встъпване: 31.08.2022 г.
  Електронна поща: bd_plovdiv@earbd.bg
  • 1. установява границите на водите и водните обекти - публична държавна собственост, съвместно с техническите служби и службите по кадастъра на общините;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 2. организира разработването на плановете за управление на съответния басейн;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 3. издава разрешителните, предвидени в Закона за водите ;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 4. осъществява дейността на националната система за мониторинг на водите на басейново ниво;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 5. организира воденето на водния и водностопанския кадастър и регистрите на издадените разрешителни;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 6. събира таксите за разрешителните, които издава;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 7. извършва надзор над контролно-измервателните устройства на хидротехническите съоръжения и системите за следене на сигурността им;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 8. осъществява надзор върху състоянието на водностопанските системи и съоръжения, издава предписания и контролира тяхното спазване;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 9. стопанисва водите - изключителна държавна собственост, които не са предоставени на концесия;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 10. стопанисва съоръженията за подземни води - публична държавна собственост;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 11. издава и разпространява периодичен бюлетин за състоянието на водните ресурси в обхвата на района за басейново управление;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 12. организира контрола на:
   а) състоянието и проводимостта на речните русла и на заустващите съоръжения във водоприемниците;
   б) добива на инертни материали и други дейности в речните легла;
   в) състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземните води и съоръженията за измерване на водните количества; на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води; на канализационните системи; на мрежите за собствен мониторинг на водите; на контролно-измервателните уредби на хидротехническите съоръжения, вкл. хвостохранилищата и шламохранилищата, на насипищата и системите за следене на сигурността им;
   г) изпълнението на изискванията на издадените разрешителни;
   д) имисионното състояние на водите във водните обекти;
   е) поддържането на минимално допустимия отток в реките;
   ж) замърсяването на водоприемниците и подземните води при аварийни ситуации и залпови изпускания;
   з) проектирането, изграждането и експлоатацията на пречиствателните станции за отпадъчни води;


   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 13. представя на министъра на околната среда и водите ежегодно план и доклад за дейността на дирекцията и ежемесечна информация за резултатите от извършената контролна дейност;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 14. осъществява други задължения, предвидени в подзаконовите нормативни актове към Закона за водите.
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на околната среда и водите