Директор

Басейнова дирекция "Дунавски район"

 • Директор
  Румелия Маркова Петрова Дата на встъпване: 16.06.2023 г.
  Електронна поща: dunavbd@bddr.bg
  • 1. установява границите на водите и водните обекти - публична държавна собственост, съвместно с техническите служби и службите по кадастъра на общините;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 2. уведомява компетентните органи за местоположението и обхвата на крайбрежните заливаеми ивици на реките;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 3. разработва и актуализира плана за управление на речния басейн (ПУРБ);
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 4. разработва предварителната оценка, картите и плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ниво район за басейново управление на водите, както и тяхната актуализация;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 5. издава разрешителни по Закона за водите;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 6. планира, възлага и участва в провеждането на мониторинга по Закона за водите, обобщава и анализира данните, включително:
   а) на количествения мониторинг на повърхностните и подземните води;
   б) за химичното и екологичното състояние на водите;
   в) на отпадъчните води;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 7. поддържа и актуализира специализирани бази данни, карти, регистри и информационна система за водите и водни регистри по Закона за водите и подзаконовите нормативни актове;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 8. събира таксите за издадените разрешителни по Закона на водите;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 9. разработва програми от мерки за подобряване, опазване и поддържане състоянието на водите;;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 10. разработва програми от мерки за:
   а) намаляването на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност;
   б) намаляването на вероятността от наводнения;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 11.определя повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, съгласувано с директорите на регионалните здравни инспекции;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 12. определя водите за обитаване от риби и черупкови организми;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 13. определя санитарно-охранителните зони около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, без тези по чл. 151, ал. 2, т. 2, буква "у" от Закона за водите;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 14. определя естествените и разполагаемите ресурси на подземните водни тела с изключение на находищата на минерални води;
   Акт: ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
  • 15. съставя водните баланси с изключение на балансите на находищата на минерални води;
   Акт:
  • 16. информира обществеността и провежда общественото обсъждане на ПУРБ и на ПУРН;
   Акт:
  • 17. пломбира водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни води и проверява показанията им, както и показанията на измервателните устройства за повърхностните води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води;
   Акт:
  • 18. издава годишен бюлетин за състоянието на водите;
   Акт:
  • 19. създава и поддържа база данни за извършения от басейновата дирекция контрол и контрола, извършен по Закона за водите от други лица, оправомощени от министъра на околната среда и водите;
   Акт:
  • 20. приема изградените съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане;
   Акт:
  • 21. осъществява сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и за управление на риска от наводнения на други държави в съответствие с държавната политика за двустранно и многостранно сътрудничество и след съгласуване по нормативно установения ред в международни райони за басейново управление;
   Акт:
  • 22. извършва оценка на състоянието на водните тела, като включва количествена и качествена оценка на водните тела на басейново ниво и по критериите, определени в Закона за водите;
   Акт:
  • 23. участва в инвентаризация на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и други замърсители в съответствие с Директива 2008/105/ЕО;
   Акт:
  • 24. издава предписания в рамките на компетенциите си по Закона за водите;
   Акт:
  • 25. издава становища за допустимост на инвестиционни намерения за съответствието им с ПУРБ и ПУРН;
   Акт:
  • 26. участва лично или чрез оправомощено от него длъжностно лице в областните, общинските или районните съвети по устройство на територията, като представя писмено становище на басейновата дирекция в случаите, в които се разглеждат:
   а) инвестиционни проекти за изграждане, реконструкция и рехабилитация на:
   аа) водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, включително пречиствателни станции за питейни или за отпадъчни води;
   бб) хидроенергийни и хидротехнически системи и съоръжения, за които са издадени разрешителни по реда на Закона за водите, включително и за защита от вредното въздействие на водите;
   б) устройствени схеми и планове за територии, включващи пристанища, плажове и пясъчни дюни и свързаната с тях акватория;
   Акт:
  • 27. до 31 януари всяка година разработва и представя за утвърждаване от министъра на околната среда и водите годишен план за оперативната и контролната дейност на басейновата дирекция;
   Акт:
  • 28. представя на министъра на околната среда и водите тримесечни и годишни отчети за изпълнението на плановете за оперативната и контролната дейност и годишен доклад за състоянието на администрацията;
   Акт:
  • 29. разрешава или отказва достъп до обществена информация за околната среда по реда на Закона за достъп до обществена информация;
   Акт:
  • 30. уведомява водоползвателите при настъпило аварийно замърсяване на водите надолу по течението на реката, за характера на замърсяването и за мерките, които биха могли за вземат за намаляване на вредите от замърсяването;
   Акт:
  • 31. участва в комисии за държавно приемане на обекти съобразно компетентностите си;
   Акт:
  • 32. подготвя информацията за докладване по Европейски директиви и конвенции в областта на водите за съответния район за басейново управление;
   Акт:
  • 33. обявява и поддържа публичната информация за състоянието на водите и за дейността на басейновата дирекция на интернет страницата й;
   Акт:
  • 34. организира работата и поддържа документацията, свързана с дейността на Басейновия съвет за съответния район на басейново управление;
   Акт:
  • 35. възлага обществени поръчки в рамките на своята компетентност;
   Акт:
  • 36. подпомага разработването на нормативни актове, регионални и национални програми и стратегии в областта на водите.
   Акт:
  • 37. Контролира:
   1. състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения;
   2. извършването на дейности в речните легла;
   3. състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземните води и съоръженията за измерване на водните количества;
   4. изпълнението на условията на издадените разрешителни по Закона за водите с изключение на разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води;
   5. количеството и качеството на водите;
   6. поддържането на минимално допустимия отток в реките;
   7. собствения мониторинг на водите;
   8. изпълнението на задълженията за заплащане на таксите по чл. 194, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за водите;
   9. спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони;
   10. изпълнението на програмите от мерки в ПУРБ;
   11. изпълнението на програмите от мерки в ПУРН;
   12. дейностите по регулиране нивото на подземните води при опасното им повишаване или понижаване;
   13. дейностите за защита на водосборните басейни от водна ерозия;
   14. изграждане и поддържане на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по морския бряг за защита от вълновото въздействие;
   15. мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, нанесени от природните наводнения, провеждани в съответствие с ПУРН;
   16. графика за изпълнение на проектите за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства.
   Акт:
  • 38. Стопанисва:
   1. водите - изключителна държавна собственост, които не са предоставени на концесия и/или на общините по § 133 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.);
   2. съоръженията за минерални води - публична държавна собственост, които не са предоставени на концесия и/или на общините по § 133 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.);
   Акт:
  • 39. Извършва административни и административнонаказателни дейности, като:
   1. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях, както и сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
   2. управлява средствата на дирекцията съгласно изискванията на нормативните актове;
   3. издава индивидуални административни актове, включително и актове за установяване на публични държавни вземания за неизплатените по реда на чл. 195а, ал. 1 от Закона за водите такси;
   4. оправомощава длъжностни лица за съставянето на констативни протоколи от проверки и/или актове за установяване на административни нарушения по Закона за водите и Закона за опазване на околната среда;
   5. издава наказателни постановления.
   Акт:
  • 40. Изпълнява и други текущи задачи, възложени му от министъра, заместник-министрите, главния секретар на Министерството на околната среда и водите или директора на дирекция "Управление на водите".
   Акт:

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на околната среда и водите