Директор

Дирекция "Национален парк Централен Балкан"

 • Директор
  Цанко Николаев Киранов Дата на встъпване: 06.11.2023 г.
  Електронна поща: kiranov@centralbalkan.bg
  • 1. осъществява и организира управлението на поверените му защитени територии;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 2. организира разработването на планове за управление;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 3. прилага плановете за управление в поверените му защитени територии;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 4. възлага изпълнението на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни дейности, както и дейности за поддържане на инфраструктурата в поверените му защитени територии;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 5. издава годишни разрешителни за паша и разрешителни за ползване на дървесина от местното население в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в горите на територията на националния парк в съответствие с утвърдените планове и проекти;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 6. издава разрешителни за събиране с търговски цели на гъби и диворастящи плодове, с изключение на такива от лечебните растения, на територията на националния парк в съответствие с утвърдените планове и проекти;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 7. контролира дейностите на собствениците или ползвателите на обекти, гори, земи и водни площи;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 8. координира и контролира научноизследователската работа, поддържащите и възстановителните мерки за видове и природни местообитания, просветните и образователните програми и други природозащитни дейности, осъществявани от други държавни органи, общини, неправителствени организации и лица;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 9. организира мониторинг върху състоянието на природни местообитания, популации на растителни и животински видове, както и върху качествата на други компоненти на околната среда - води, почви, въздух;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 10. организира мониторинг върху посетителския поток и въздействието му върху състоянието на екосистемите;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 11. организира функционирането на посетителски центрове;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 12. след съгласуване с дирекция "НСЗП" при МОСВ, ежегодно до 31 януари представя за утвърждаване от министъра на околната среда и водите годишен план за оперативната и контролната дейност на ДНП за настоящата година, както и до 30 август - план за дейности в защитени територии - изключителна държавна собственост, за следващата година;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 13. ежегодно до 31 януари представя на министъра на околната среда и водите годишни отчети за изпълнението на годишните планове за оперативната и контролната дейност и на годишните планове за дейностите в поверените му защитени територии - изключителна държавна собственост;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 14. осъществява общ контрол по спазване на екологичното законодателство;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 15. организира охраната на поверените му защитени територии, вкл. опазването им от пожари, като:
   а) организира охраната по сектори, паркови участъци и охранителни участъци;
   б) организира подвижна охрана в определени райони и сезони;
   в) осигурява функционирането на контролни пунктове;
   г) осигурява специализирано наблюдение в пожароопасния сезон;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 16. координира с други регионални звена действията си при възникнали пожари и други аварийни ситуации;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 17. предоставя информация в случай на възникнали пожари и други аварийни ситуации;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 18. оправомощава длъжностни лица от ДНП да съставят предупредителни и констативни протоколи, както и актове за установяване на административни нарушения в рамките на предоставените му компетенции;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 19. санкционира нарушители в предвидените случаи чрез издаване на наказателни постановления за налагане на глоби или имуществени санкции и определя обезщетения;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 20. спира дейности, извършвани в нарушение на установените режими на поверените му защитени територии;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 21. издава индивидуални административни актове в предвидените от закона случаи, в това число предписания, заповеди за налагане на принудителни административни мерки;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 22. разпорежда се с бюджетните средства на ДНП;
   23. изготвя и внася в МОСВ и други институции програми и предложения за финансирането на планове и проекти;
   24. възлага разработването на технически проекти за осъществяване на поддържащи или възстановителни дейности, предвидени в плановете за управление и устройствените планове и проекти;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 25. контролира съответните органи, организации и лица по спазване на:
   а) условията и изпълнението на договори за възлагане на дейности;
   б) условията на концесионни договори;
   в) разрешителни;
   г) условия в решения по ОВОС, ОС и ЕО;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 26. организира и поддържа база данни за: горите, растителните и животинските видове и природните местообитания, туристическия поток, туристическото въздействие, културно-историческите обекти, обектите на капиталното строителство и други обекти и дейности на територията на поверените му защитени територии и прилежащите им райони;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 27. организира предоставянето на информация за поверените му защитени територии на заинтересовани организации и лица;
   28. издава становища в рамките на своята компетентност;
   29. издава становища във връзка с процедури по ОВОС, ОС и ЕО, по искания за строителство и други дейности в националния парк;
   30. участва във Висшия експертен екологичен съвет на МОСВ при приемане на научни разработки и планове за управление за поверените му защитени територии и при разглеждане на ОВОС и ЕО на обекти на територията на националния парк;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 31. участва лично или чрез упълномощени служители на ДНП в специализирани съвети и съвещателни органи в общини и други местни организации, когато се разглеждат въпроси, пряко или косвено свързани с поверените му защитени територии;
   32. участва лично или чрез упълномощени служители на ДНП в процедурите по приемането на областни планове за развитие на горските територии и горскостопански планове на горски и ловни стопанства, включващи територии, граничещи с поверените му защитени територии;
   33. координира дейностите с ведомства, общини, обществени организации, научни и академични институти, физически и юридически лица, заинтересoвани или специализирани в областта на опазване на биоразнообразието, културно-историческото наследство, рекреацията, туризма и други;
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 34. подпомага разработването на нормативните и подзаконовите нормативни актове, национални и регионални програми и стратегии в областта на околната среда;
   35. представлява ДНП пред всички министерства, ведомства, организации и лица в страната и в чужбина.
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
  • 36.Директорът на ДНП изпълнява и други задачи от текущ характер, възложени му от министъра на околната среда и водите, ресорния заместник-министър, главния секретар, директори на дирекции в МОСВ.
   37. Директорът на ДНП в предвидените в закон случаи може да оправомощава длъжностни лица от ДНП във връзка с волеизявления и действия, които са част от съответното производство по издаване на административни актове и документи.
   38. Функциите на директора на ДНП в негово отсъствие се изпълняват от заместник-директора, а при отсъствие и на заместник-директора - от определен със заповед на министъра на околната среда и водите служител на ръководна длъжност от ДНП.
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на околната среда и водите