Изпълнителен директор

Национална агенция за приходите

 • Изпълнителен директор
  Румен Пенков Спецов Дата на встъпване: 07.06.2023 г.
  Електронна поща: r.spetsov@nra.bg
  • 1.Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на агенцията;
   Акт: Закон за Националната агенция за приходите
  • 2. Планира, разпределя и контролира средствата и ресурсите за осъществяване дейността на агенцията;
   Акт: Закон за Националната агенция за приходите
  • 3. Анализира изпълнението на ежегодния план за приходите от публични вземания;
   Акт: Закон за Националната агенция за приходите
  • 4. Дава задължителни указания на органите на агенцията за единното прилагане на нормативните актове по приходите;
   Акт: Закон за Националната агенция за приходите
  • 5. Утвърждава методически указания и процедури за осъществяване на дейността на агенцията, задължителни за нейните служители;
   Акт: Закон за Националната агенция за приходите
  • 6. Утвърждава задължителните формуляри и образците на други документи, свързани със събирането на приходите;
   Акт: Закон за Националната агенция за приходите
  • 7. Определя числеността на териториалните подразделения в рамките на общата численост на агенцията;
   Акт: Закон за Националната агенция за приходите
  • 8. Осъществява политиката по управлението и квалификацията на служителите;
   Акт: Закон за Националната агенция за приходите
  • 9. Организира разясняване на данъчното и осигурителното законодателство;
   Акт: Закон за Националната агенция за приходите
  • 10. Упражнява други правомощия, предвидени със закон;
   Акт: Закон за Националната агенция за приходите
  • 11. Определя правомощията и дейностите, за които отговарят заместник изпълнителните директори. При отсъствие правомощията на изпълнителния директор се изпълняват от определен от него заместник изпълнителен директор;
   Акт: Закон за Националната агенция за приходите
  • 12. Изпълнителният директор може да възлага на определени от него органи на агенцията изпълнението на правомощията си по т.1-10;
   Акт: Закон за Националната агенция за приходите

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на финансите

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Боряна Огнянова Жилова Дата на встъпване: 10.07.2023 г.
  Електронна поща: b.ognianova@nra.bg
 • Заместник изпълнителен директор
  Венцислава Иванова Петкова Дата на встъпване: 19.06.2023 г.
  Електронна поща: v.petkova@nra.bg
 • Заместник изпълнителен директор
  Георги Димов Георгиев Дата на встъпване: 08.06.2023 г.
  Електронна поща: g.greorgiev@nra.bg
 • Заместник изпълнителен директор
  Зоя Йорданова Габровска Дата на встъпване: 17.08.2022 г.
  Дата на освобождаване: 08.06.2023 г.
  Електронна поща: z.gabrovska@nra.bg
 • Заместник изпълнителен директор
  Милена Красимирова Кръстанова Дата на встъпване: 12.01.2015 г.
  Електронна поща: m.krastanova@nra.bg