Изпълнителен директор

Агенция за социално подпомагане

 • Изпълнителен директор
  Веселин Иванов Кожухаров Дата на встъпване: 15.04.2024 г.
  Електронна поща: secretary@asp.government.bg
  • Изпълнителният директор на агенцията:
   1. ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на агенцията, както и връзките й с други органи и организации;
   2. представлява агенцията, организира международните й връзки и осъществява сътрудничество с публичните служби на други държави;
   3. планира, разпределя и контролира използването на предоставените на агенцията финансови и материални ресурси;
   4. организира, координира и контролира изпълнението на програми и проекти в областта на социалното подпомагане;
   5. организира и ръководи контролната дейност на агенцията;
   6. издава индивидуални административни актове в рамките на своята компетентност;
   7. издава наказателни постановления по Закона за социално подпомагане;
   8. разрешава откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги;
   9. ежегодно представя на министъра на труда и социалната политика доклад за дейността на агенцията;
   10. изготвя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета;
   11. дава становища по проекти на нормативни актове, отнасящи се до дейността на агенцията;
   12. дава предложения за усъвършенстване на законодателството в областта на социалното подпомагане;
   13. сключва договори, свързани с дейността на агенцията;
   14. представя доклади на министъра на труда и социалната политика за административното обслужване на физически и юридически лица;
   15. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;
   16. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
   17. утвърждава длъжностното разписание на администрацията на агенцията;
   18. създава екипи, работни групи и комисии за изпълнение на задачи на агенцията;
   19. прави предложения пред Агенцията за държавни вземания за възстановяване на дължими суми;
   20. прави предложения до председателя на Държавната агенция за закрила на детето за отнемане на лицензии на физически и юридически лица, предоставящи социални услуги за деца в специализирани институции и в общността;
   21. прави мотивирани предложения до кмета на съответната община за налагане на дисциплинарни наказания на длъжностни лица, нарушили законодателството по предоставяне на социални услуги в специализирани институции и в общността;
   22. изпълнява и други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.
   (2) Изпълнителният директор осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи, национално представени организации, неправителствени организации, както и с международни организации и институции.
   (3) Изпълнителният директор определя и организира осъществяването на информационната политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на агенцията.
   (4) Изпълнителният директор може да възложи на главния секретар сключването, изменянето и прекратяването на трудови правоотношения, по които е страна.
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за социално подпомагане

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на труда и социалната политика

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Ана Ананиева Дата на встъпване: 04.08.2014 г.
  Електронна поща: a.ananieva@asp.government.bg
 • Заместник изпълнителен директор
  Любомир Христов Лалев Дата на встъпване: 29.04.2024 г.
  Електронна поща: l.lalev@asp.government.bg
 • Заместник изпълнителен директор
  Таня Стоянова Михайлова Дата на встъпване: 22.08.2022 г.
  Електронна поща: tmihailova@asp.government.bg