Председател

Национален статистически институт

 • Председател
  Сергей Цветанов Цветарски
  • Чл. 9. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2005 г.; изм. изцяло, бр. 98 от 2008 г.) Председателят на Националния статистически институт:
   1. организира и ръководи дейността на Националния статистически институт;
   2. представлява Националния статистически институт;
   3. утвърждава устройствения правилник на Националния статистически институт и други вътрешни нормативни актове;
   4. сключва договори и споразумения за съвместна работа и сътрудничество с юридически лица, с органи на Европейската комисия, включително с Евростат и с други международни статистически организации;
   5. внася за утвърждаване в Министерския съвет стратегия за развитие на националната статистическа система за всеки 5-годишен период;
   6. изготвя и внася ежегодно в Министерския съвет отчет за изпълнението на националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт за предходната година, както и проект на националната статистическа програма за следващата година не по-късно от 14 дни след обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година";
   7. определя структурата и длъжностното разписание на централното управление и на териториалните статистически бюра;
   8. назначава служителите в централното управление и директорите на териториалните статистически бюра;
   9. утвърждава самостоятелно или съвместно с предвидените в нормативен акт органи националните статистически класификации, номенклатури, правилниците за тяхното прилагане, както и статистически методики.
   Акт: Закон за статистиката
  • Чл. 6. (1) Председателят на НСИ представлява, ръководи, координира, организира и контролира дейността на НСИ.
   (2) Председателят на НСИ упражнява правомощията, определени от Закона за статистиката, като:
   1. ръководи и организира дейността на НСИ;
   2. представлява НСИ;
   3. утвърждава самостоятелно или съвместно с предвидените в нормативен акт органи, национални статистически класификации, номенклатури, правилници за тяхното прилагане, както и статистически методики;
   4. утвърждава Устройствения правилник на НСИ и други вътрешни нормативни актове;
   5. сключва договори и споразумения за съвместна работа и сътрудничество с юридически лица, с органи на Европейската комисия (ЕК), включително с Евростат, и с други международни статистически организации;
   6. внася за утвърждаване в Министерския съвет стратегия за развитие на НСС за всеки петгодишен период;
   7. изготвя и внася ежегодно в Министерския съвет отчет за изпълнението на НСП и за дейността на НСИ за предходната година, както и проект на НСП за следващата година, не по-късно от 14 дни след обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
   8. определя структурата, числеността и длъжностните разписания в централното управление (ЦУ) и в териториалните статистически бюра (ТСБ), както и поименното разписание в ЦУ на НСИ;
   9. назначава служителите в ЦУ и директорите на ТСБ;
   10. определя и утвърждава допълнителните разписания на длъжности по постановления на Министерския съвет в ЦУ на НСИ и в ТСБ;
   11. формира и провежда политиката на НСИ в областта на европейската статистика и осъществява общо ръководство на дейностите по международното сътрудничество;
   12. издава заповеди и други административни актове, свързани с дейността на НСИ и следи за тяхното изпълнение;
   13. определя и освобождава членовете на Националния статистически съвет;
   14. създава работни групи за постигане на конкретни цели, както следва: провеждане на статистически изследвания; разработване на анализи, прогнози, документи и ръководства за дейността на НСИ; решаване на методологични проблеми в областта на статистиката;
   15. утвърждава редколегията и правилника за издаване на списание „Статистика”;
   (3) Председателят на НСИ осигурява здравословни и безопасни условия на труд съгласно действащото законодателство.
   (4) Председателят може да делегира със заповед отделни свои правомощия на заместник-председателите, на главния секретар и на директорите на ТСБ.
   Чл. 7. При осъществяване на своята дейност председателят може да създава съвети като експертни консултативни звена за решаване на определени проблеми от неговата компетентност, имащи стратегическо значение за развитието на НСИ.
   Акт: Устройствен правилник на НСИ

  Състав на политически кабинет

  Заместник-председател Богдан Иванов Богданов

  Заместник-председател Диана Гечева Янчева

  Заместник-председател Незает Незает Незает

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 3
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 3
  • По трудово правоотношение: 3

  Незаети длъжности
  • Общо: 1
  • По трудово правоотношение: 1

  Функции на политически кабинет

  • При осъществяване на функциите си и при изпълнението на правомощията си председателят се подпомага от трима заместник-председатели.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник-председател
  Богдан Иванов Богданов
 • Заместник-председател
  Диана Гечева Янчева
 • Заместник-председател
  Незает Незает Незает