Изпълнителен директор

Агенция по заетостта

 • Изпълнителен директор
  Смилен Валентинов Вълов Дата на встъпване: 15.09.2023 г.
  Електронна поща: az@az.government.bg
  • 1. представлява, ръководи, координира, контролира и носи отговорност за осъществяването на цялостната дейност на агенцията, както и за връзките й с други органи и организации;
   2. организира международните връзки на агенцията и осъществява сътрудничество със службите за заетост на други държави и с международните организации в областта на заетостта;
   3. планира, разпределя и контролира използването на предоставените на агенцията финансови и материални ресурси;
   4. одобрява програми и проекти за заетост и обучение на възрастни и ги предлага за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика;
   5. утвърждава проекти и програми и издава индивидуални административни актове, свързани с развитието на дейностите и организацията на работа на агенцията, в рамките на своята компетентност;
   6. представя на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване проект на годишен план за действие на агенцията и проектна бюджет на агенцията;
   7. утвърждава план за действие на териториалните поделения на агенцията;
   8. представя на министъра на труда и социалната политика периодични и годишни отчети за реализацията на плана за действие на агенцията, в т. ч. на активната политика;
   9. представя на министъра на труда и социалната политика периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета на агенцията;
   10. организира и осигурява работата на съвета към изпълнителния директор;
   11. дава становища по проекти на нормативни актове, отнасящи се до дейността на агенцията; дава предложения за усъвършенстване на законодателството в областта на заетостта;
   12. дава разрешения и извършва съгласувания в определените от нормативните актове случаи;
   13. сключва договори, свързани с осъществяване на дейността на агенцията, в рамките на предоставените му правомощия;
   14. представя ежегоден доклад за състоянието на администрацията;
   15. издава актове за възникване, изменяне и прекратяване на служебните правоотношения с държавните служители в агенцията и за реализиране на дисциплинарната им отговорност;
   16. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение, и издава актове за реализиране на дисциплинарната им отговорност;
   17. разрешава и прекратява отпуските и командирова служителите;
   18. утвърждава длъжностното разписание в агенцията и определя трудовото възнаграждение на служителите;
   19. за образцово изпълнение на служебните им задължения може да награждава служителите с отличия въз основа на заповед, която се оповестява по подходящ начин;
   20. сформира екипи, работни групи и комисии за изпълнение на задачи на агенцията;
   21. със заповед определя приемен ден за граждани;
   22. изпълнява и други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт;
   23. организира реализирането на делегираните функции и задачи, свързани с управлението, изпълнението и контрола на приоритети 1 и 2 от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" от агенцията в качеството й на междинно звено.
   24. Изпълнителният директор осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи, национално представителни организации, неправителствени организации, както и с международни организации и институции.
   25. Изпълнителният директор определя и организира информационната политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на агенцията.
   26. Изпълнителният директор може да възложи на един от заместник изпълнителните директори или на главния секретар сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения на служителите в администрацията.
   27. Със заповед изпълнителният директор определя функции и делегира правомощия на заместник изпълнителните директори.

   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по заетостта

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на труда и социалната политика

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Кристиян Георгиев Панов Дата на встъпване: 02.10.2023 г.
  Електронна поща: az@az.government.bg
 • Заместник изпълнителен директор
  Милена Петрова Георгиева Дата на встъпване: 01.06.2016 г.
  Електронна поща: az@az.government.bg