Председател

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

 • Председател
  Станимир Димитров Пеев
  • Участва в провеждането на държавната политика в областта на планирането, създаването, съхраняването, опазването, обновяването, поддържането, освобождаването, ползването, отчитането, финансирането и контролирането на държавните резерви и военновременните запаси на страната в съответствие с интересите на националната сигурност;
   Акт: Закон за запасите от нефт и нефтопродукти, Устройствен правилник на ДА ДРВВЗ
  • Упражнява контрол върху цялостната дейност на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на ДА ДРВВЗ
  • Участва в планирането, организира и ръководи създаването, съхраняването, отчитането, обновяването, поддържането, освобождаването, опазването и използването на държавните резерви и военновременните запаси по номенклатурни списъци, приети с решение на Министерския съвет;
   Акт: Закон за държавните резерви и военновременните запаси, Устройствен правилник на ДА ДРВВЗ
  • Организира и ръководи извършването на проучвания за потребностите от държавни резерви в страната и предлага номенклатурните списъци и нормативите за тях за утвърждаване от Министерския съвет;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция
  • Взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и търгове в съответствие с действащото законодателство, както и сключва договори с физически лица и с юридически лица;
   Акт: Закон за държавните резерви и военновременните запаси, Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
  • Освобождава държавни резерви и военновременни запаси съобразно компетентността си;
   Акт: Закон за държавните резерви и военновременните запаси, Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
  • Издава разпореждания и заповеди за ползване и възстановяване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
   Акт: Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
  • Утвърждава методики за изчисляване нивата на запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и на целевите запаси от нефтопродукти;
   Акт: Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
  • Регистрира и заличава регистрацията на складове за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти
   Акт: Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
  • Определя общото и индивидуалните нива на запасите от нефт и нефтопродукти;
   Акт: Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
  • Организира и осъществява контрол върху цялостната дейност по създаването, ползването, съхраняването и възстановяването на запасите от нефт и нефтопродукти, както и върху свързаната с това дейност на задължените лица и съхранителите по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
   Акт: Закон за държавните резерви и военновременните запаси, Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
  • Утвърждава планове за намеса в случай на затруднения в доставките на нефт и нефтопродукти;
   Акт: Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
  • Организира съхраняването на техническата документация от български разработки и лицензионна техническа документация, без да притежава авторски права, за производство и ремонт на военна и специална продукция, която е свързана с изпълнението на задачи по отбраната на страната (военновременни задачи);
   Акт: Закон за държавните резерви и военновременните запаси
  • Утвърждава общи изисквания, на които трябва да отговарят складовете за съхраняване на запасите;
   Акт: Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
  • Издава разрешения на задължени лица по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти за създаване и съхраняване на част от определените им запаси за извънредни ситуации на територията на други държави ‒ членки на Европейския съюз
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция
  • Организира дейностите по международното сътрудничество, европейската и евроатлантическата интеграция;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция
  • Утвърждава структурата на отделните звена и длъжностното разписание в агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция
  • Назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях, сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с лицата, работещи в агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция
  • Командирова служителите в агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция
  • Издава вътрешни актове и правила за работа в агенцията;


   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция
  • Ръководи и отговаря за работата на инспектората;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция
  • Организира и контролира дейностите по защита при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка и изготвянето на планове за защита при бедствия и привеждане на дейността от мирно във военно положение и военновременния план на агенцията;

   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция
  • Ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация;


   Акт: Закон за държавните резерви и военновременните запаси, Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
  • Издава индивидуални административни актове в кръга на своята компетентност;
   Акт: Закон за държавните резерви и военновременните запаси, Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
  • Издава наказателни постановления при констатирани нарушения в случаите, определени със закон;

   Акт: Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
  • Ежегодно предоставя информация по чл. 8, ал. 2 от Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, и контролира изпълнението на задълженията по него;

   Акт: Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
  • Създава съвети като консултативни звена за решаване на проблеми от неговата компетентност, както и работни групи за предлагане и изпълнение на конкретни задачи;

   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция
  • Участва в извършването на проучвания за потребностите от военновременни запаси в страната и съвместно с министъра на отбраната предлага на Министерския съвет за утвърждаване номенклатурните списъци и нормативите за тях, както и разчет за необходимите финансови средства;

   Акт: Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
  • Разработва и внася в Министерския съвет предложения за възлагане на военновременните задачи за производство на основна военна продукция за въоръжените сили и на основна гражданска продукция;

   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция
  • Представя ежегодно в Министерския съвет доклад по чл. 49 от Закона за администрацията за дейността на агенцията;

   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция
  • Осъществява и други функции, регламентирани със закон или нормативен акт или възложени от Министерския съвет.

   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция
  • При осъществяване на своите функции председателят се подпомага от заместник-председател, който се назначава от министър-председателя. Председателят делегира със заповед правомощия на заместник-председателя. Функциите на председателя в негово отсъствие се изпълняват от заместник-председателя в обем, определен със заповед за всеки конкретен случай.

   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция

  Състав на политически кабинет

  Заместник-председател Асен Любенов Асенов

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 3
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 1
  • По трудово правоотношение: 3

  Незаети длъжности
  • Общо: 1
  • По трудово правоотношение: 1

  Функции на политически кабинет

  • Председателят създава на свое пряко подчинение политически кабинет, който е организационна структура със съвещателни, контролни и информационно-аналитични функции. Политическият кабинет подпомага председателя при определяне и провеждане на правителствената политика в областта на управлението на държавните резерви и военновременните запаси, както и при представянето й пред обществото.
  • Политическият кабинет предлага на председателя за утвърждаване стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение.
  • В политическия кабинет се включват заместник-председателят и експертът, отговарящ за връзките с обществеността.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник-председател
  Асен Любенов Асенов
  Електронна поща: a.asenov@statereserve.bg