Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

 • Изпълнителен директор
  Борислав Муеров Дата на встъпване: 08.08.2023 г.
  Електронна поща: bmuerov@rta.government.bg
  • Ръководи и организира дейността на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителна агенция
  • Организира изпълнението на нормативните и административните актове, свързани с дейността на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителна агенция
  • Прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за привеждане на националното законодателство от областите на дейност на агенцията в съответствие с правото на Европейския съюз и с актовете на съответните международни организации;
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителна агенция
  • Прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изменения и допълнения в нормативните актове, уреждащи обществените отношения в областите на дейност на агенцията, с цел повишаване безопасността на движението по пътищата;
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителна агенция
  • Организира и ръководи контрола върху дейностите, за които в закон или в подзаконов нормативен акт са предвидени контролни правомощия на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителна агенция
  • Издава, отказва издаването и отнема лицензи, разрешения, удостоверения за регистрация, както и други актове във връзка с регулаторните функции на агенцията, предвидени в закон или за които изрично е оправомощен;
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителна агенция
  • Одобрява и нотифицира определените технически служби на Република България пред Европейската комисия и ИКЕ на ООН;
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителна агенция
  • Осигурява участието в работата на международните организации в областта на автомобилните превози, одобряването на превозни средства, придобиването на правоспособност за управление на моторно превозно средство, квалификацията на водачите, извършващи автомобилни превози на пътници и товари, периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, безопасността на движението по пътищата и контролната дейност, като:


   а) организира изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в международните специализирани организации, както и изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, по които Република България е страна;


   б) подготвя предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне на международни договори и за участие в международни организации;
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителна агенция
  • Съгласува със съответните международни и чуждестранни компетентни органи броя на разрешителните, предоставяни на българските превозвачи за извършване на международен автомобилен превоз на пътници и товари;
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителна агенция
  • Взема решения за провеждане на процедури и възлага обществени поръчки;
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителна агенция
  • Сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителна агенция
  • Определя структурата на звената, утвърждава длъжностното разписание на агенцията и поименното разписание на длъжностите в агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителна агенция
  • Назначава и освобождава държавните служители в агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителна агенция
  • Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителна агенция
  • утвърждава правила за организацията и дейността, вътрешния ред и работната заплата в агенцията.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителна агенция

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на транспорта и съобщенията

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Станимир Арабаджиев Дата на встъпване: 12.09.2022 г.
  Електронна поща: sarabadzhiev@rta.government.bg