Председател

Държавна агенция за бежанците

 • Председател
  Петя Ангелова Първанова
  • 1. предоставя, отказва, отнема и прекратява статут на бежанец и хуманитарен статут в Република България; отнема временна закрила в случаите по чл. 17, ал. 4;
   2. спира и прекратява производството за предоставяне на статут;
   3. взема решения по молби за събиране на семейства;
   4. взема решения по други молби на чужденците, на които е открито производство за предоставяне на статут или им е предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут в Република България;
   5. информира Министерския съвет за необходимостта от въвеждане на временна закрила на територията на Република България; информира за необходимостта от удължаване срока на временната закрила;
   6. издава наказателни постановления по глава осма;
   7. утвърждава образците на документите, издавани от Държавната агенция за бежанците, с изключение на регистрационната карта;
   8. прави предложение до Министерския съвет за утвърждаване образците на регистрационните карти;
   9. определя решаващите органи в Държавната агенция за бежанците, които провеждат производство по реда на глава шеста, раздел Iа;
   10. определя интервюиращите органи на Държавната агенция за бежанците, които провеждат ускорено производство по реда на глава шеста, раздел II;
   11. управлява и разпределя средствата от бюджета, контролира целевото им разходване; съгласувано с министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика определя разходните норми за подпомагане с материални и финансови средства на чужденците, търсещи закрила или получили статут.
   12. По искане на президента на Република България председателят на Държавната агенция за бежанците дава мнение по подадена молба за убежище.

   Акт: Закон за убежището и бежанците
  • 1. осигурява изработването на проекти на закони и на подзаконови нормативни актове, свързани със закрилата, предоставяна на чужденци в Република България;
   2. организира разработването и контролира изпълнението на национални и международни програми, свързани със закрилата на чужденци;
   3. създава работни групи за изпълнение на конкретни задачи в областта на закрилата на чужденците;
   4. предоставя статистическа информация и осъществява административно сътрудничество с други държави - членки на Европейския съюз (ЕС), когато за Република България като държава членка съществува такова задължение съгласно акт на ЕС;
   5. определя длъжностните лица или звената за контакт, когато това е необходимо с оглед изпълнение на задължение на Република България като държава - членка на ЕС;
   6. осъществява контакти и взаимодейства с органите на държавната власт и на местното самоуправление и местната администрация;
   7. осъществява контакти и сътрудничи с европейски бежански служби и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции;
   8. взаимодейства с неправителствени организации;
   9. утвърждава длъжностното разписание, правилата за работната заплата и наградите;
   10. назначава държавните служители и прекратява служебните правоотношения с тях, сключва и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
   11. разрешава отпуските и командирова служителите на агенцията;
   12. утвърждава правилата за вътрешния ред и за документооборота в агенцията;
   13. управлява собствеността на агенцията и организира процедури по възлагане на обществени поръчки за осигуряване на агенцията с материални ресурси и услуги;
   14. обявява списъка на информацията, подлежаща на класификация като служебна тайна в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация;
   15. представя пред Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на агенцията;
   16. прави предложения за откриване и закриване на места за временно настаняване на чужденци, подали места за закрила;
   17. в рамките на предоставените му правомощия издава индивидуални административни актове;
   18. изпълнява други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за бежанците

  Състав на политически кабинет

  Заместник-председател Даниел Димитров Инджиев

  Заместник-председател Лиляна Ставрева Станкова-Пройчева

  експерт за връзки с обществеността Калина Йотова
  Функции
  • осъществява връзка на председателя със средства за масово осведомяване, организира срещи и интервюта с представителите на медиите.

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 3
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 3
  • По трудово правоотношение: 3

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По трудово правоотношение: 0

  Функции на политически кабинет

  • В политическия кабинет се включват заместник-председателите и експертът, отговарящ за връзките с обществеността.
   За реализирането на програмата на Министерския съвет политическият кабинет предлага на председателя за утвърждаване стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение.
   Политическият кабинет организира и осъществява връзките на председателя с Народното събрание, Министерския съвет, с другите държавни органи и с правителствени и неправителствени организации.
   Политическият кабинет организира и осъществява връзките на председателя с обществеността, със средствата за масово осведомяване и организира срещи и интервюта с представителите на медиите.
   Политическият кабинет събира, обобщава и анализира информацията, необходима за разработването на политиката в областта на международната закрила на чужденците.
   Председателят на Държавната агенция за бежанците може да делегира на заместник-председателите правомощията си относно:
   1. предоставяне, отказ и прекратяване на международна закрила в Република България; отнемане на временна закрила в случаите по чл. 17, ал. 4 от Закона за убежището и бежанците;
   2. спиране и прекратяване на производството за предоставяне на международна закрила;
   3. вземане на решения по молби за събиране на семейства;
   4. вземане на решения по други молби на чужденците, на които е открито производство за предоставяне на международна закрила или им е предоставена международна закрила в Република България;
   5. издаване на наказателни постановления по глава осма от Закона за убежището и бежанците;
   6. други правомощия в рамките на своята компетентност.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерски съвет и неговата администрация

Заместници

 • Заместник-председател
  Даниел Димитров Инджиев
 • Заместник-председател
  Лиляна Ставрева Станкова-Пройчева