Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

 • Изпълнителен директор
  Георги Тодоров Йорданов Дата на встъпване: 17.02.2017 г.
  Електронна поща: gyordanov@iasrj.eu
  • 1. координира, контролира и носи отговорност за осъществяването на цялостната дейност на агенцията;
   2. изготвя и представя на министъра на земеделието и храните ежегоден доклад за дейността на агенцията;
   3. организира разработването и предлага на министъра на земеделието и храните проектите на нормативни актове, свързани с дейността на агенцията;
   4. дава становища в областта на животновъдството;
   5. сформира работни групи, съвети и комисии за изпълнение на задачите на агенцията;
   6. определя териториалния обхват, седалището и числеността на персонала на териториалните звена;
   7. упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в агенцията, и определя индивидуалния размер на възнагражденията в съответствие с изискванията на нормативните актове;
   8. утвърждава длъжностното разписание на служителите в агенцията;
   9. сключва, изменя и прекратява договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;
   10. назначава Дисциплинарния съвет и налага дисциплинарни наказания;
   11. командирова служителите на агенцията в страната и в чужбина;
   12. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие с действащото законодателство;
   13. взема решения за извършване на капиталови разходи по утвърдени поименни списъци;
   14. изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;
   15. е председател на Държавната комисия по породи животни;
   16. е национален координатор по управление и съхранение на генетичните ресурси;
   17. е председател на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството;
   18. контролира дейността на работния комитет за Официален регистратор за Република България на конете от Чистокръвна английска и Чистокръвна арабска порода;
   19. изготвя мотивирани доклади до министъра на земеделието и храните за дейността на развъдните организации и прави предложения до министъра на земеделието и храните за отнемане на разрешенията по чл. 29б, ал. 2 ЗЖ;
   20. прави мотивирани предложения до министъра на земеделието и храните за забрана или ограничаване на износа на изчезващи и застрашени от изчезване породи и популации;
   21. прави мотивирано предложение до министъра на земеделието и храните за издаване на наказателни постановления по актове, съставени от служители на агенцията по ЗЖ;
   22. организира и контролира изпълнението на нормативните актове, свързани с дейността на агенцията.

   Акт: Постановление № 13 от 21 януари 2011 г. на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и горите

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на земеделието и храните

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Георги Динев Дата на встъпване: 01.08.2019 г.
  Дата на освобождаване: 14.06.2021 г.
  Електронна поща: gdinev@iasrj.eu