Изпълнителен директор

Агенция за устойчиво енергийно развитие

 • Изпълнителен директор
  Ивайло Василев Алексиев Дата на встъпване: 29.08.2013 г.
  • 1. ръководи и представлява агенцията и отговаря за цялостната й дейност;
   Акт: Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 2. ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите и задачите на агенцията, както и връзките на агенцията с държавните и международните институции;
   Акт: Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 3. изпълнява държавната политика:
   по повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги;
   за насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
   Акт: Закон за енергийната ефективност, Закон за енергията от възобновяеми източници, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 4. участва в разработването и актуализирането на националните планове за действие по енергийна ефективност (НПДЕЕ); организира изпълнението на дейности и мерки, включени в НПДЕЕ;съдейства при разработването и изпълнението на програми по енергийна ефективност;
   Акт: Закон за енергийната ефективност, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 5. представя ежегодно на министъра на икономиката, енергетиката и туризма отчет за изпълнението на НПДЕЕ;
   Акт: Закон за енергийната ефективност, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 6. участва в разработването и актуализирането на националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) в сътрудничество с органите на изпълнителната власт, включително с кметовете на общини;
   Акт: Закон за енергията от възобновяеми източници, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 7. организира изпълнението на дейности и мерки, включени в НПДЕВИ, в сътрудничество със заинтересованите лица;
   Акт: Закон за енергията от възобновяеми източници, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 8. предоставя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма необходимата информация за изготвяне на докладите за изпълнението на НПДЕВИ;
   Акт: Закон за енергията от възобновяеми източници, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 9. организира извършването на оценки за наличния и прогнозния потенциал на видовете ресурси за производство на енергия от възобновяеми източници на територията на страната;
   Акт: Закон за енергията от възобновяеми източници, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 10. организира създаването и поддържането на Национална информационна система (НИС) за състоянието на енергийната ефективност и потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници;
   Акт: Закон за енергийната ефективност, Закон за енергията от възобновяеми източници, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 11. потвърждава размера на енергийните спестявания в резултат на извършените енергийни услуги чрез издаване на удостоверения за енергийни спестявания и на други мерки за повишаване на енергийната ефективност;
   Акт: Закон за енергийната ефективност, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 12. издава на производителите на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници гаранции за произход на енергията, извършва дейности по прехвърляне и отменяне на тези гаранции и уведомява Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за издадените гаранции, извършените дейности по прехвърляния и отменяне на гаранции;
   Акт: Закон за енергията от възобновяеми източници, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 13. организира планираните статистически прехвърляния на определени количества енергия от възобновяеми източници от Република България към друга държава - членка на Европейския съюз, както и от друга държава - членка на Европейския съюз, към Република България;
   Акт: Закон за енергията от възобновяеми източници, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 14. организира изготвянето на анализи на ефектите от изпълнявани дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници, включително на прилаганите финансови инструменти и схеми за насърчаване;
   Акт: Закон за енергийната ефективност, Закон за енергията от възобновяеми източници, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 15. организира изготвянето на примерни договори за предоставяне на енергийни услуги, насочени към използване на различни финансови инструменти от купувачите на енергийни услуги, и изпълнението на други дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност;
   Акт: Закон за енергийната ефективност, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 16. оказва съдействие на органите на държавната власт и на органите на местното самоуправление, както и на участниците на пазара на енергийни услуги при изпълнението на задълженията им по ЗЕЕ и ЗЕВИ;
   Акт: Закон за енергийната ефективност, Закон за енергията от възобновяеми източници, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 17. осъществява контрол в предвидените от ЗЕЕ и ЗЕВИ случаи;
   Акт: Закон за енергийната ефективност, Закон за енергията от възобновяеми източници, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 18.организира създаването и поддържането на публичните регистри по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 ЗЕЕ, както и издаването на удостоверения на лицата, отговарящи на изискванията на чл. 23 и 34 ЗЕЕ;
   Акт: Закон за енергийната ефективност, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • издаването на удостоверения на лицата, отговарящи на изискванията на чл. 23 и 34 ЗЕЕ;
   19. организира създаването и поддържането на списък на сградите, промишлените системи, водогрейните котли и климатичните инсталации, които следва да се привеждат в съответствие с изискванията за енергийна ефективност;
   Акт: Закон за енергийната ефективност, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 20. организира създаването и поддържането на списък на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 ЗЕВИ;организира създаването и поддържането на списък на лицата, които осъществяват одит за съответствието на биогоривата и течните горива от биомаса с критериите за устойчивост;
   Акт: Закон за енергията от възобновяеми източници, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 21. утвърждава образец на отчетите по чл. 12, ал. 3 ЗЕЕ;
   Акт: Закон за енергийната ефективност, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 22. представя ежегодно на министъра на икономиката, енергетиката и туризма доклад за дейността на агенцията;
   Акт: Закон за енергийната ефективност, Закон за енергията от възобновяеми източници, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 23. представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за утвърждаване проекта на бюджет на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 24. представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 25. отговаря за целесъобразното, законосъобразното, ефективното, ефикасното и икономичното разходване на бюджетните средства и приходите от собствена дейност;
   Акт: Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 26. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на длъжностите на агенцията по предложение на главния секретар и определя индивидуалните размери на основните заплати и допълнителното материално стимулиране при спазване на закона и подзаконовите нормативни актове;
   Акт: Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 27. назначава и освобождава държавните служители в агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 28. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 29. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 30. командирова работещите в агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 31. съдейства за развитие на обучението по енергийна ефективност и възобновяеми източници;
   Акт: Закон за енергийната ефективност, Закон за енергията от възобновяеми източници, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 32. представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за одобряване обхвата на изпитната материя и начина на оценяване, изготвени от акредитираните висши технически училища за придобиване на необходимата квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и промишлени системи съгласно ЗЕЕ;
   Акт: Закон за енергийната ефективност, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • 33. организира информационни и обучителни кампании за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
   Акт: Закон за енергийната ефективност, Закон за енергията от възобновяеми източници, Устройствен правилник на Агенция за устойчиво енергийно развитие

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на енергетиката