Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

 • Изпълнителен директор
  Любен Нанов Дата на встъпване: 26.07.2023 г.
  Електронна поща: kabinet-iaja@iaja.bg
  • 1. Ръководи, организира и контролира дейността на агенцията по осигуряване на безопасно движение на влаковете и предоставяне на превозни услуги в съответствие с действащите нормативи, стандарти и международни договори, както и за решаване на всички въпроси от непосредствен обществен интерес.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
  • 2. Прави предложения до министъра на транспорта и съобщенията и обосновава необходимостта от привеждане на националното законодателство в съответствие с разпоредбите на международните организации и с правото на Европейския съюз.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
  • 3. Подготвя предложения до министъра на транспорта и съобщенията за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменение на международни договори и за участие в международни организации в железопътния транспорт.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
  • 4. Подготвя позицията на министъра на транспорта и съобщенията по приемането на дългосрочна програма за развитието на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура и нейната експлоатация, включително при кризисни ситуации.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
  • 5. Прави предложения до министъра на транспорта и съобщенията за съгласуване на проекти за пресичане на железопътните линии с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улици и тръбопроводи, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии, електрическата мрежа и други.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
  • 6. Подготвя позицията на министъра на транспорта и съобщенията при сключване на договор за обществени услуги с превозвачите, за постигане на определено равнище в транспортното обслужване и за задоволяване на обществени интереси.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
  • 7. Проверява изпълнението на изискванията за издаване на лицензии на железопътните превозвачи и на лицата, които извършват проверка на техническата изправност на возилата, и за съответствие на правоспособността и квалификацията на персонала, зает пряко с управлението им и с осигуряването на безопасната им експлоатация, и предлага на министъра на транспорта и съобщенията решения относно издаването, преразглеждането и отнемането на лицензиите.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
  • 8. Издава документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
  • 9. Предлага на министъра на транспорта и съобщенията проекти на подзаконови нормативни актове в областта на железопътния транспорт
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
  • 10. Упражнява контрол по изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и техническото състояние на подвижния състав.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
  • 11. Взема участие и дава заключения при разследване и установяване на причините за тежки произшествия и инциденти в железопътния транспорт.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
  • 12. Предлага на министъра на транспорта и съобщенията състав на комисия за разследване и установяване на причините за железопътни произшествия, при които са настъпили смърт, тежки телесни повреди или значителни материални вреди.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
  • 13. Сключва договори, свързани с осъществяване дейността на агенцията.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
  • 14. Утвърждава длъжностното разписание на агенцията и длъжностните характеристики на работещите в нея служители.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
  • 15. Сключва, изменя и прекратява трудовите и служебните правоотношения на служителите в агенцията.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
  • 16. Ръководи, организира и контролира изпълнението на дейностите в железопътния транспорт, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка и гражданската защита в мирно време, в условия на кризи и във военно време.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
  • 17. Прави предложения до министъра на транспорта и съобщенията за изменяне размера на инфраструктурните такси и за предприемане на други мерки за регулиране на транспортния железопътен пазар.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
  • 18. Предлага решения на превозвачите и на лицата, стопанисващи инфраструктурата, за подобряване на взаимодействието им.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
  • 19. Разглежда подадените заявления за допускане на отклонения от техническите спецификации за оперативна съвместимост и предлага на министъра на транспорта и съобщенията решения относно допускането на отклонения.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
  • 20. Организира контрола върху дейността на лицата за оценяване по отношение на оценяване съответствието на съставни елементи и подсистеми със съществените изисквания на оперативната съвместимост за спазване на нормативните изисквания.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителната агенция "Железопътна администрация"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на транспорта и съобщенията