Директор

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

 • Директор
  Иван Александров Бакалов Дата на встъпване: 01.11.2023 г.
  Електронна поща: ivan_bakalov@chrdri.net
  • Директорът ръководи, организира и контролира цялостната дейност на центъра;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
  • Представлява центъра в страната и в чужбина;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
  • Планира,разпределя и контролира използването на финансовите средства и отговаря за материалната база;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
  • Утвърждава периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
  • Организира разработването на тригодишни стратегии за развитие на центъра и на годишни оперативни планове;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
  • Ежегодно представя на министъра на труда и социалната политика за одобрение съответния годишен оперативен план по т.5 и отчет за дейността на центъра;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
  • Утвърждава: годишен оперативен план на центъра, състав и правила за работа на координационния съвет, правилник за вътрешния ред, вътрешни правила за организация на работната заплата, система за финансово управление и контрол, инструкция за деловодната дейност и документооборота;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
  • Осъществява маркетингова политика;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
  • Предлага на координационния съвет за обсъждане 3-годишната стратегия за развитие и годишния оперативен план;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
  • Създава екипи и работни групи за изпълнение на дейностите;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
  • Предлага административна структура и длъжностно разписание на центъра за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
  • Утвърждава поименното разписание на длъжностите и длъжностните характеристики на служителите на центъра;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
  • Сключва договори, свързани с дейността на центъра;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
  • Назначава служители, именя и прекратява трудовите правоотношения със служителите,налага дисциплинарни наказания;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
  • Командирова служителите със заповед в страната и чужбина;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
  • Изпълнява други задачи, свързани с дейността на центъра, възложени му от министъра на труда и социалната политика;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
  • Директора осъществява контакти и сътрудничество с държавни органи, социални партньори, неправителствени организации, както и с международни структури, в рамките на своята компетентност;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
  • Директорът определя и организира осъществяването на информационна политика, като осигурява публичност и прозрачност за дейността на центъра;
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
  • При необходимост директорът информира другите обучителни институции на държавната администрация за обученията и координира работата с тях.
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на труда и социалната политика

Заместници

 • Заместник
  Георги Петров Ванев Дата на встъпване: 15.01.2024 г.
  Електронна поща: georgi_vanev@chrdri.net
 • Заместник
  Милена Иванова Кьосева Дата на встъпване: 11.01.2024 г.
  Електронна поща: milena_kyoseva@chrdri.net