Директор

Агенция за държавна финансова инспекция

 • Директор
  Георги Иванов Йорданов Дата на встъпване: 22.04.2024 г.
  Електронна поща: adfi@adfi.minfin.bg
  • 1. ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите на агенцията;
   2. представлява агенцията в контактите й с други органи и организации, включително
   на международно ниво;
   3. планира, разпределя и контролира използването на предоставените бюджетни
   средства на агенцията;
   4. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;
   5. утвърждава длъжностното разписание на агенцията;
   6. назначава и освобождава държавните служители в агенцията;
   7. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в агенцията;
   8. осигурява условия за повишаване на професионалната квалификация на
   служителите в агенцията;
   9. ръководи атестирането на органите и служителите в агенцията;
   10. (отм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.);
   11. (отм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.);
   12. представя на министъра на финансите ежегоден отчет за резултатите от дейността
   на агенцията;
   13. изпълнява и други функции, произтичащи от разпоредбите на ЗДФИ и правилника
   за прилагането му, както и възложени му с друг закон или нормативен акт.
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на финансите

Заместници

 • Заместник-директор
  Ивайло Спасов Ашков Дата на встъпване: 13.01.2022 г.
  Електронна поща: adfi@adfi.minfin.bg