Директор

Национален студентски дом

 • Директор
  Христиан Юриев Даскалов Дата на встъпване: 13.08.2018 г.
  Електронна поща: director@studenthouse.bg
  • Директорът ръководи, организира и контролира цялостната дейност на Националния студентски дом.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния студентски дом
  • Представлява Националния студентски дом лично или чрез упълномощен от него служител.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Национален студентски дом
  • Директорът се разпорежда с финансовите средства на Националния студентски дом и носи отговорност за тяхното законосъобразно и целесъобразно разходване в съответствие с действащата нормативна уредба и разпоредбите на правилника.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния студентски дом
  • Директорът изготвя правила за условията и реда за ползване на помещения и площи в сградата на Националния студентски дом от студентски организации и за финансово подпомагане на студентски дейности.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния студентски дом
  • Директорът утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите, длъжностните характеристики на работещите в Националния студентски дом, както и правилник за вътрешния ред на НСД.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния студентски дом
  • Директорът сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в Националния студентски дом по трудово правоотношение.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния студентски дом
  • Директорът изготвя проект на бюджет на Националния студентски дом и го представя за утвърждаване от министъра на образованието и науката.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния студентски дом
  • Директорът командирова в страната и в чужбина служители, работещи в Националния студентски дом.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния студентски дом
  • Директорът сключва договори, свързани с осъществяване дейността на Националния студентски дом.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния студентски дом
  • Директорът представя ежегодно до 31 март на министъра на образованието и науката доклад за дейността на Националния студентски дом.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния студентски дом
  • Директорът издава индивидуални административни актове
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния студентски дом

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на образованието и науката