Директор

Център на промишлеността на Република България в Москва

 • Директор
  Иван Градев Градев Дата на встъпване: 25.10.2022 г.
  Електронна поща: i.gradev@cprb.ru
  • 1. представлява центъра, организира, ръководи и контролира дейността му;
   2. координира дейността на центъра с Министерството на икономиката, други административни структури, български физически и юридически лица и техни обединения;
   3. сключва договори за сътрудничество с български браншови и отраслови организации;
   4. предлага на министъра на икономиката сключване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите на центъра с място на работа в Москва, Руска федерация, командироването им по реда на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г., предсрочното прекратяване или удължаване срока на дългосрочната им командировка, както и прави предложения за налагане на дисциплинарни наказания на тези служители;
   5. сключва, изменя и прекратява правоотношенията на служителите с място на работа в София, Република България; разрешава ползване на отпуски, както и изплащането на обезщетения за неизползван платен годишен отпуск на служителите на центъра;
   6. командирова служителите в Руската федерация и в чужбина; командироването извън територията на Руската федерация се съгласува с министъра на икономиката;
   7. предлага за утвърждаване на министъра на икономиката проект на устройствен правилник, длъжностно разписание, поименно разписание на длъжностите и работните заплати на центъра;
   8. утвърждава и подписва месечните ведомости за възнагражденията на служителите на центъра и плащанията по чл. 15 от Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина;
   9. сключва, изменя и прекратява граждански договори;
   10. утвърждава вътрешните правила за работа в центъра, като ръководи, организира и осъществява контрол за спазването им;
   11. при осъществяване на дейността си директорът издава заповеди, утвърждава правилници и инструкции;
   12. ръководи, организира, координира и осъществява контрол за ефективното използване, стопанисване и опазване на имуществото на центъра, като взема решения относно управлението, поддържането и ползването на движимото и недвижимото имущество при спазване на законовите процедури;
   13. изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията съгласно Закона за защита на класифицираната информация;
   14. управлява като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити средствата на центъра;
   15. представя за утвърждаване от министъра на икономиката годишния план за дейността на центъра и актуализирания план за второто полугодие на съответната година;
   16. представя на министъра на икономиката тримесечни отчети за дейността на центъра и годишен доклад за цялостната дейност на центъра;
   17. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в центъра и осъществява контрол по прилагането на процедурите за оценяване изпълнението на служителите в центъра.

   Акт: Устройствен правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска Федерация

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на икономиката и индустрията