Изпълнителен директор

Агенция по геодезия, картография и кадастър

 • Изпълнителен директор
  Момчил Викторов Терзийски Дата на встъпване: 29.04.2024 г.
  Електронна поща: acad@cadastre.bg
  • 1. ръководи и представлява агенцията;

   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 2. организира дейностите по създаването и поддържането на кадастъра;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 3. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) планира и организира дейностите по геодезия, картография, геоинформационни технологии и геоинформатика;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 4. планира и администрира предоставените на агенцията финансови средства;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) организира и координира действията, свързани с дейността на агенцията, включително финансовата, и контролира тяхната законосъобразност;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) организира административното обслужване с кадастрални, геодезични, картографски и геоинформационни данни;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 7. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) организира разработването на дългосрочни и годишни програми за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър, както и на дългосрочна програма за развитието на геодезията и картографията;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) координира дейностите по кадастъра с дейностите по имотния регистър, както и дейностите по прилагането на чл. 7, ал. 2 и глава четвърта от ЗКИР;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 9. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г., предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) координира дейностите по кадастъра, геодезията, картографията, геоинформационните технологии и геоинформатиката;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 10. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) организира воденето на регистри на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, по геодезията и по картографията;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) организира разработването на проекти на нормативни актове в областта на кадастъра, геодезията, картографията и геоинформатиката и на методически указания по прилагането им, както и прави предложения до министъра на регионалното развитие и благоустройството за привеждане на националното законодателство в съответствие с насоките за развитие на тези области в Европейския съюз;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) организира разработването на концепции и насоки за развитието на кадастъра, геодезията, картографията и геоинформатиката;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) предоставя на държавните органи анализи и статистически данни;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 14. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) организира предоставянето на информация от информационната система на кадастъра и от геоинформационната система;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) организира дейността по международното сътрудничество, както и прави предложения до министъра на регионалното развитие и благоустройството за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне на международни договори и за участие в международни организации;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) организира поддържането на квалификацията на служителите в агенцията;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) назначава и освобождава държавните служители в агенцията;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 19. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) утвърждава вътрешния правилник и длъжностното разписание на агенцията;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 20. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежегоден доклад за дейността на агенцията;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 21. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) ръководи дейностите по управление на собствеността на агенцията;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 22. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) осъществява други правомощия, определени със закон;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 23. (нова - ДВ, бр. 77 от 2007 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) организира дейността на Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд);
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 24. (нова - ДВ, бр. 77 от 2007 г., предишна т. 23 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) организира и подпомага дейността на Съвета по стандартизация на географските имена към министъра на регионалното развитие и благоустройството;
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • 25. (нова - ДВ, бр. 77 от 2007 г., предишна т. 24 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) организира установяването на географските имена в Република България и воденето на регистър за тях.
   2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) В дейността си изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор.
   (3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Трудовото правоотношение със заместник изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството.
   (4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск се изпълняват от заместник изпълнителния директор, а в случай на необходимост - от друг, определен с писмена заповед, служител на ръководна длъжност в агенцията.
   (5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) В изпълнение на правомощията си изпълнителният директор издава заповеди.


   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) Изпълнителният директор може да предостави съгласно чл. 11, ал. 2 ЗКИР свои функции на началниците на служби по геодезия, картография и кадастър.
   Акт: Устройственият правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на регионалното развитие и благоустройството