Кмет на община

Общинска администрация - Божурище

 • Кмет на община
  Георги Николаев Димов Дата на встъпване: 02.11.2015 г.
  Електронна поща: g.dimov@bozhurishte.bg
  • Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Организира изпълнението на общинския бюджет
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Организира изпълнението на дългосрочните програми
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Председателства съвета по сигурност
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние, като може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата си в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник-кмет
  Ангел Димитров Бухларски Дата на встъпване: 20.11.2019 г.
  Електронна поща: a.buhlarski@bozhurishte.bg
 • Заместник-кмет
  Владислава Владимирова Симеонова Дата на встъпване: 11.04.2016 г.
  Електронна поща: v.simeonova@bozhurishte.bg
 • Заместник-кмет
  Габриела Антонова Дончева-Терзийска Дата на встъпване: 23.03.2022 г.
  Електронна поща: g.doncheva@bozhurishte.bg