Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция по лозата и виното

 • Изпълнителен директор
  КРАСИМИР ДИНКОВ КОЕВ Дата на встъпване: 07.10.2022 г.
  Електронна поща: krasimir.koev@eavw.com
  • 1.Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на агенцията;
   2. Изготвя и представя на министъра на земеделието и горите ежегоден доклад за дейността на агенцията;
   3. Участва в разработването и дава становища по нормативни актове в областта на дейността по чл.2, ал.2.
   4. Сключва договори, свързани с осъществявавнето на дейността на агенцията;
   5. Утвърждава щатното разписание на длъжностите и длъжностните характеристики на служителите в агенциата;
   6. Назначава държавните служители и прекратява служебните правоотношения с тях;
   7. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
   8. Назначава дисциплинарен съвет на агенцията и налага дисциплинарни наказания на назначените от него служители;
   9. Командирова служителите на агенцията в страната и в чужбина;
   10. Осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации, както и с международни организации и институции;
   11. Председателства комисията по качествени вина в съответствие с чл.44, ал.1 от Наредбата за условията, на които трябва да отговарят качествените вина от определен район, реда и начина на тяхното утвърждаване, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 2000 г.(ДВ бр.31 от 2000г.), и участва в постоянно действащи комисии в МЗГ, свързани с дейността по чл.2, ал.2.

   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лозата и виното

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на земеделието и храните