Изпълнителен директор

Национален център за информация и документация

 • Изпълнителен директор
  Ваня Грашкина-Минчева Дата на встъпване: 01.11.2006 г.
  Електронна поща: grashkina@nacid.bg
  • Раздел II.
   Структура и управление на центъра
   Чл. 4. Центърът се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на образованието и науката.
   Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на центъра се подпомага в своята дейност от дирекционен съвет.
   (2) Членовете на дирекционния съвет се определят със заповед на изпълнителния директор.
   (3) Председател на дирекционния съвет е изпълнителният директор на центъра.
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния център за информация и документация
  • Чл. 6. (1) Правомощия на изпълнителния директор на центъра са:
   1. да ръководи и организира дейността на центъра и да го представлява в страната и в чужбина;
   2. да изготвя и представя на министъра на образованието и науката годишен доклад за дейността на центъра;
   3. да разработва проект на бюджет и да го предлага на финансиращия орган за утвърждаване;
   4. да се разпорежда с бюджетните средства на центъра при спазване на действащата нормативна уредба и да отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономичното разходване на финансовите средства;
   5. да организира двустранно и многостранно сътрудничество по предмета на дейност и в съответствие с политиката на Министерството на образованието и науката;
   6. да назначава и освобождава служителите, работещи в центъра;
   7. да утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите в центъра;
   8. да утвърждава правилник за вътрешния ред на центъра;
   9. да разрешава ползването на отпуск на служителите;
   10. да командирова служителите на центъра и да одобрява писмен отчет за разходите за командировки;
   11. да сключва договори с физически и юридически лица, свързани с дейността на центъра;
   12. да утвърждава вътрешноадминистративни правила за организация на работата и обработка на документи във връзка с оказване на съдействие и съобразяване с отправени предложения и препоръки от националния омбудсман;
   13. да утвърждава ценоразпис на услугите и информационните продукти, предоставяни от центъра.
   (2) В изпълнение на свои нормативноустановени правомощия изпълнителният директор на центъра издава заповеди.
   (3) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от заместник, определен със заповед за всеки конкретен случай.
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния център за информация и документация

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на образованието и науката