Акредитационен съвет

Национална агенция за оценяване и акредитация

 • Председател
  Проф-д-р-Елиза Петрова Стефанова Дата на встъпване: 09.10.2023 г.
  Електронна поща: e.stefanova@neaa.government.bg
  • 1. разработва и утвърждава критерии за оценяване и акредитация, както и за определяне капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалностите от регулираните професии;
   2. разработва и утвърждава конкретните процедури по оценяване и акредитация и свързаната с тях документация, както и процедури за изменение на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалностите от регулираните професии;
   3. разработва критерии и процедури за следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, основни звена, филиали, професионални направления и специалности от регулираните професии;
   4. приема решения за откриване на процедури за акредитация, за оценяване на проекти и за изменение на капацитета;
   5. създава постоянни комисии по области на висшето образование и постоянна комисия за следакредитационно наблюдение и контрол и експертни групи към тях и ръководи дейността им; по предложение на постоянните комисии утвърждава задачите и състава на експертните групи в съответствие със заявените процедури;
   6. приема решения за акредитация, за оценяване на проекти и за изменение на капацитета въз основа на докладите на постоянните комисии;
   7. осъществява процедури за следакредитационно наблюдение и контрол и приема решения по предложения на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол за отнемане на институционална или програмна акредитация.
   Акт: Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на образованието и науката

Заместници

 • Заместник Проф-днк-Мария Антонова Шнитер Дата на встъпване: 02.11.2020 г.
  Електронна поща: mschnitt@uni-plovdiv.bg

Членове

 • Доц-Гергана Василева Боянова Дата на встъпване: 04.10.2023 г.
  Електронна поща: boyanovagergana@abv.bg
 • Доц-д-р-Мария Петрова Стойчева Дата на встъпване: 04.10.2023 г.
  Електронна поща: kehajova_m@ue-varna.bg
 • Доц-д-р-Силвия Илиева Цветанска Дата на встъпване: 02.11.2020 г.
  Електронна поща: silvia.tsvetanska@gmail.com
 • Проф-д-р-Венета Найденова Кръстева-Пенкова Дата на встъпване: 02.11.2020 г.
  Електронна поща: vnkrasteva@abv.bg
 • Проф-д-р-инж-Владимир Костадинов Пулков Дата на встъпване: 02.11.2020 г.
  Електронна поща: vkp@tu-sofia.bg
 • Проф-д-р-Станимир Ангелов Йотов Дата на встъпване: 04.10.2023 г.
  Електронна поща: stanrad@abv.bg
 • Проф-дфн-Мирослав Иванов Дачев Дата на встъпване: 02.11.2020 г.
  Електронна поща: midachev@abv.bg
 • Чл-кор-проф-д-р-Стефан Стоилов Костянев Дата на встъпване: 04.10.2023 г.
  Електронна поща: stefan.kostyanev@mu-plovdiv.bg
 • Чл-кор-проф-Красимир Тодоров Атанасов Дата на встъпване: 17.06.2021 г.
  Електронна поща: k.t.atanassov@gmail.com