Председател

Държавна агенция за закрила на детето

 • Председател
  Елеонора Стоянова Лилова
  • разработва съвместно с министъра на труда и социалната политика, министъра на здравеопазването, министъра на образованието, младежта и науката, министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи, министъра на културата, министъра на финансите, министъра на физическото възпитание и спорта, управителя на Националния осигурителен институт, секретаря на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет и с Националното сдружение на общините в Република България държавната политика за закрила на детето и упражнява правомощия, които са му определени със закон;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • разработва правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето и го внася чрез министъра на труда и социалната политика за приемане от Министерския съвет;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • организира и ръководи дейността на Националния съвет за закрила на детето в качеството си на председател на съвета;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • отговаря за цялостната дейност на агенцията и издава индивидуални административни актове и наказателни постановления в случаите, определени със закон;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • управлява и разпределя средствата от бюджета и контролира целевото им разходване;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • определя структурата и щата на агенцията, назначава държавните служители и променя и прекратява служебните правоотношения с тях, сключва, променя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудови правоотношения;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • утвърждава методически указания, свързани с дейността на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • координира дейността на агенцията по сътрудничеството с държавни органи и с юридически лица в страната и в чужбина, както и с международни институции и организации;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • подпомага министъра на труда и социалната политика, министъра на здравеопазването, министъра на образованието, младежта и науката, министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи и министъра на външните работи при формирането и провеждането на политики с Европейския съюз в областта на закрилата на детето;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • може да представлява държавата в международни организации и програми в областта на закрилата на детето при предоставени от Министерския съвет правомощия;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • внася чрез министъра на труда и социалната политика в Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на закрилата на детето;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • организира създаването и поддържането на национална информационна система в областта на закрилата на детето, която включва събирането, анализа и съхранението в агенцията на информация по дейностите за закрила на детето на национално и общинско равнище;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • одобрява програми и координира дейността по обучението и повишаването на квалификацията на специалистите в областта на закрилата на детето;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • създава работни групи за изпълнение на конкретни задачи в областта на закрилата на детето и договаря условията за участието им;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • организира разработването и контролира изпълнението на национални и регионални програми за осъществяване закрилата на детето;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • организира процеса на наблюдение и анализ на държавната политика за закрила на детето;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • организира издаването на периодичен бюлетин и други издания по въпросите на закрилата на детето;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на агенцията, в който се отчита и изпълнението на Националната програма за закрила на детето;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • определя размера на допълнителния отпуск на държавните служители по чл. 50 от Закона за държавния служител;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • осъществява други правомощия, предоставени му със закон и с подзаконови нормативни актове;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • издава лиценз на лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • организира проверки за спазване правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, обслужващи звена, лечебни заведения, дирекции "Социално подпомагане" - доставчици на социални услуги за деца и от юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата за закрила на детето, , и при установяване на нарушение дава задължителни предписания или издава наказателни постановления лично или чрез оправомощено от него длъжностно лице;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • извършва наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца относно спазването на правата на детето и при установяване на нарушения дава задължителни предписания или издава наказателни постановления лично или чрез оправомощено от него длъжностно лице;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • организира проверки за спазване на критериите и стандартите за социални услуги за деца и при установяване на нарушения дава задължителни предписания или издава наказателни постановления лично или чрез оправомощено от него длъжностно лице;
   Акт: Устройствен правилник на ДАЗД
  • изгражда и поддържа хармонизиран телефонен номер с национално покритие от обхват 116 за информиране, консултиране и помощ на деца като Национална телефонна линия за деца с единен номер 116 111;
   Акт: ПМС№335/30.12.2009 г. (ДВ,бр.2/2010 г.)
  • подпомага дейността на юридическите лица с нестопанска цел по закрила на детето;
   Акт: ПМС №335/2009 г.
  • управлява имуществото на агенцията;
   Акт: ПМС№335/2009 г.

  Състав на политически кабинет

  Заместник-председател Велина Стоянова Белева-Влахова

  Заместник-председател Теодора Методиева Иванова

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 2
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 1
  • По трудово правоотношение: 2

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По трудово правоотношение: 0

  Функции на политически кабинет

  • 1.Председателят образува на свое подчинение политически кабинет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за определянето и провеждането на правителствената политика в сферата на неговите правомощия.
   2.В политическия кабинет се включват заместник-председателят и експертът, отговарящ за връзките с обществеността.
   3.За реализирането на програмата на Министерския съвет политическият кабинет предлага на председателя стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение.
   4.Политическият кабинет организира и осъществява връзките на председателя с Народното събрание, Министерския съвет, с другите държавни органи и с правителствени и неправителствени организации.
   5.Политическият кабинет организира и осъществява връзките на председателя с обществеността, със средствата за масово осведомяване и организира срещи и интервюта с представителите на медиите.
   6.Политическият кабинет събира, обобщава и анализира информацията, необходима за разработването на политиката в областта на закрилата на детето.
   7.Политическият кабинет осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на председателя, организира и провежда периодични и специализирани срещи и пресконференции за запознаване с резултатите от дейността на агенцията, координира дейността по подготовка на изданията на агенцията.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на труда и социалната политика

Заместници

 • Заместник-председател
  Велина Стоянова Белева-Влахова
 • Заместник-председател
  Теодора Методиева Иванова