Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

 • Изпълнителен директор
  Бистра Борисова Павловска Дата на встъпване: 13.06.2006 г.
  • 1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по сортоизпитване,апробация и семеконтрол
  • 2. представя на министъра на земеделието и горите ежегоден доклад за дейността на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по сортоизпитване,апробация и семеконтрол
  • 3. предлага за утвърждаване от министъра на земеделието и горите вписването в Официалната сортова листа на страната на нови сортове растения съгласно Закона за посевния и посадъчния материал и на породи/хибриди копринена буба съгласно Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни;
   Акт: (доп. - ДВ, бр.64/2003)
  • 4. участва в процедурата по експертиза и предоставяне на правна закрила на сортове растения и породи/хибриди копринена буба;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по сортоизпитване,апробация и семеконтрол
  • 5. участва в разработването на нормативни актове в областта на сортоизпитването, апробацията и семеконтрола;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по сортоизпитване,апробация и семеконтрол
  • 6. утвърждава щатното разписание на длъжностите;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по сортоизпитване,апробация и семеконтрол
  • 7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по сортоизпитване,апробация и семеконтрол
  • 8. сключва договори и издава заповеди, свързани със служебните и трудовите правоотношения.
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по сортоизпитване,апробация и семеконтрол
  • 9. издава, изменя и отнема разрешения за производство и заготовка на посевен и посадъчен материал;
   Акт: (нова - ДВ, бр.64/2003 г.)
  • 10. утвърждава програми за обучение и издава удостоверения за сортоизпитватели на физически и юридически лица;
   Акт: (нова - ДВ, бр.64/2003 г.)
  • 11. внася предложения до министъра на земеделието и горите за издаване на разрешения за сортоизпитватели на физически и юридически лица;
   Акт: (нова - ДВ, бр.64/2003 г.)
  • 12. утвърждава методики за сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност и за биологични и стопански качества;
   Акт: (нова - ДВ, бр.64/2003 г.)
  • 13. сключва договори за сортоизпитване от името на агенцията;
   Акт: (нова - ДВ, бр.64/2003 г.)
  • 14. сключва споразумения с компетентни органи от договорни държави за извършване на експертиза на чужди сортове растения в страната и възлага използването на резултатите от такава експертиза от компетентните органи на договорни държави;
   Акт: (нова - ДВ, бр.64/2003 г.)
  • 15. определя комисии от експерти по отделни групи растителни видове и утвърждава конспекти за провеждане на изпити на физически лица (инспектори) за извършване на полска инспекция с цел сертификация на определени категории семена;
   Акт: (нова - ДВ, бр.64/2003 г.)
  • 16. издава разрешения за извършване на полска инспекция с цел сертификация на определени категории семена от физически лица (инспектори);
   Акт: (нова - ДВ, бр.64/2003 г.)
  • 17. внася предложения до министъра на земеделието и горите за издаване на разрешения за работа на лаборатории за извършване на анализи за определяне на посевните качества на семената с цел сертификация на семената и лабораторни анализи на търговски семена и смески;
   Акт: (нова - ДВ, бр.64/2003 г.)
  • 18. управлява предоставените бюджетни средства и приходите от собствена дейност на агенцията;
   Акт: (нова - ДВ, бр.64/2003 г.)
  • 19. организира сътрудничество със звена на други държавни органи и неправителствени организации, както и с международни организации и институции в рамките на определените му правомощия;
   Акт: (нова - ДВ, бр.64/2003 г.)
  • 20. одобрява и контролира извършването на капитално строителство и ремонти и придобиването на дълготрайни материални активи в рамките на утвърдените от бюджета средства и одобрените поименни списъци;
   Акт: (нова - ДВ, бр.64/2003 г.)
  • 22. изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията в зависимост от нивото и обема на класифицираната информация.
   Акт: (нова - ДВ, бр.64/2003 г.)
  • 21. преразпределя при необходимост дълготрайни материални активи между териториалните звена и одобрява бракуването им;
   Акт: (нова - ДВ, бр.64/2003 г.)

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на земеделието и храните