Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

 • Изпълнителен директор
  Екатерина Асенова Дата на встъпване: 09.08.2022 г.
  Електронна поща: secr-idirector@gli.government.bg
  • 1.утвърждава след съгласуване с министъра на труда и социалната политика и с министъра на държавната администрация административната реформа годишния план за работа на Главната инспекция по труда и годишните планове на териториалните и административни звена;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда"
  • 2.предоставя на министъра на труда и социалната политика и на министъра на държавната администрация и административната реформа годишен доклад за дейността на Главната инспекция по труда;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда"
  • 3. организира публикуването на годишния доклад по т. 2 в срок не по-късно от 12 месеца от края на годината, за която се отнася;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда"
  • 4.периодично информира министъра на труда и социалната политика, министъра на държавната администрация и административната реформа, Националния съвет по условия на труд и Националния съвет за насърчаване на заетостта за прилагането на нормативните актове, по които Главната инспекция по труда осъществява специализиран контрол;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда"
  • 5. прави предложения пред министъра на труда и социалната политика, министъра на държавната администрация и административната реформа, Националния съвет по условия на труд и Националния съвет за насърчаване на заетостта за решаване на въпроси, свързани с дейността на Главната инспекция по труда;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда"
  • 6.координира дейността на Главната инспекция по труда с дейността на други администрации и организации, заинтересувани от осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, по осъществяването на трудовите правоотношения и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта и на Закона за държавния служител;
   Акт: ЗЗБУТ, КТ, ЗНЗ и ЗДСл.
  • 7.дава предложения за усъвършенстване и хармонизиране на законодателството в областта на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и осъществяване на трудовите и служебните правоотношения;
   Акт: ЗЗБУТ, КТ и ЗДСл.
  • 8. дава разрешения и извършва съгласувания в определените от нормативните актове случаи;
   Акт: Закон за насърчаване на заетостта, Кодекс на труда и закон за здравословни и безопасни условия на труд
  • 9.определя териториалния обхват на дейност и териториалната компетентност на инспекторите от дирекциите "Областна инспекция по труда";
   Акт: Устройствен правлиник на ИА "ГИТ"
  • 10. създава или закрива административни звена в рамките на дирекциите;
   Акт: Устройствен правлиник на ИА "ГИТ"
  • 11.утвърждава длъжностното разписание на Главната инспекция по труда;
   Акт: Устройствен правлиник на ИА "ГИТ"
  • 12.назначава държавните служители в Главната инспекция по труда и прекратява служебните правоотношения с тях;
   Акт: Закон за държавния служител
  • 13.сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в Главната инспекция по труда;
   Акт: Кодекс на труда
  • 14.назначава дисциплинарния съвет на Главната инспекция по труда и налага дисциплинарни наказания;
   Акт: Закон за държавния служител
  • 15.командирова служителите на Главната инспекция по труда в страната и в чужбина;
   Акт: КТ и ЗДСл.
  • 16.издава наказателни постановления по актове, съставени от служители на Главната инспекция по труда в случаите, определени от закона;
   Акт: ЗАНН
  • 17.изпълнява и други функции, определени с нормативни актове.
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на труда и социалната политика

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Цветомила Стефанова Филипова Дата на встъпване: 17.10.2022 г.
  Електронна поща: tsvetomila.filipova@gli.government.bg