Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

 • Изпълнителен директор
  Ивелин Венциславов Занев Дата на встъпване: 15.11.2022 г.
  Електронна поща: director@appd-bg.org
  • Чл. 9. Изпълнителният директор ръководи, организира и контролира:
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
  • 1. изпълнението на правилниците, наредбите, заповедите и инструкциите, издадени от компетентните органи;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
  • 2. участието в международната дейност в областта на корабоплаването по вътрешните водни пътища по двустранно и многостранно сътрудничество, като:
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
  • а) осъществява и координира изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в международните специализирани органи и организации, конвенции, спогодби и договори;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
  • б) подготвя предложения за сключване присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне на международни договори и участието в международни организации;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
  • в) разработва предложения за актуализиране и хармонизиране на националното законодателство със съответните актове на международните организации и на Европейския съюз.
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
  • чл. 9а. Изпълнителният директор издава разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
  • 3. изпълнението на проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз и от други международни финансови институции и програми, свързани с развитието и поддържането на корабоплавателния път в българския участък на р. Дунав;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
  • Чл. 10 (1). Изпълнителният директор отговаря за своевременното събиране на приходите и за целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните средства.
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
  • 4. издаването на периодични информационни бюлетини и справки.
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
  • Чл. 10 (2). Изпълнителният директор представя ежегодно на министъра на транспорта и съобщенията доклад за дейността на агенцията.
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
  • Чл. 11. В изпълнение на своите правомощия изпълнителният директор издава индивидуални административни актове
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
  • Чл. 9б. Изпълнителният директор:
   1. определя политиката и целите, свързани с дейността на агенцията в областта на поддържането и проучването на р. Дунав в българския участък;
   2. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;
   3. назначава и освобождава държавните служители в агенцията;
   4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в агенцията;
   5. утвърждава правила за организацията и дейността, вътрешния ред и работната заплата в агенцията;
   6. взема решения за провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки и възлага обществени поръчки;
   7. командирова служителите на агенцията в страната и в чужбина;
   8. назначава дисциплинарен съвет на агенцията и налага дисциплинарни наказания на назначените от него служители.

   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
  • Чл. 12. Изпълнителният директор осъществява своите правомощия в сътрудничество с органите на изпълнителната власт за изпълнение на единната държавна политика.
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
  • Чл. 13. Изпълнителният директор информира обществеността и осигурява публичност и прозрачност на извършваните от агенцията дейности.
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на транспорта и съобщенията