Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция "Морска администрация"

 • Изпълнителен директор
  Венцислав Тодоров Иванов Дата на встъпване: 30.09.2021 г.
  • 1. организира изпълнението на нормативните и на общите и индивидуални административни актове, издадени по въпросите, отнасящи се до осигуряване на безопасността и сигурността на корабоплаването, опазването на околната среда от замърсяване от кораби и политиката в областта на пристанищата;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 2. ръководи дейностите по контрол върху корабите, плаващи под българско знаме, в предвидените от закона случаи;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 3. ръководи дейностите по контрол върху корабите, посещаващи български пристанища;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 4. ръководи дейностите по контрол върху безопасното корабоплаване в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 5. ръководи дейностите по контрол в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България по въпросите, отнасящи се до опазване на околната среда от замърсяване, както и до предотвратяване, намаляване и ограничаване на замърсяването, произтичащо от корабоплаването;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 6. организира борбата с аварийните разливи в района на Черно море, за който отговаря Република България, и във вътрешните водни пътища на Република България;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 7. организира дейностите по търсене и спасяване на море в българския отговорен район за търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 8. е заместник-представител в Дунавската комисия;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 9. осъществява функциите на компетентен орган по морската сигурност, на орган за контакт по въпросите на морската сигурност и на лице за контакти относно сигурността на пристанищните райони по смисъла на правото на ЕС относно сигурността на корабите, пристанищните съоръжения и пристанищата;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 10. определя и обявява:
   а) списъка на морските пристанищни райони и на морските пристанища, спрямо които се прилага правото на ЕС относно сигурността на пристанищата и пристанищните съоръжения;
   б) нивата за сигурност на корабите, плаващи под българско знаме, и на пристанищата и пристанищните райони в Република България;

   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 11. подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на правомощията му по чл. 7, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК);
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 12. осигурява участието в работата на международните организации в областта на корабоплаването и пристанищата, като:
   а) организира изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в международните специализирани организации, както и изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори в областта на корабоплаването, по които Република България е страна;
   б) предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне на международни договори и участие в международни организации;

   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 13. предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията мерки за привеждане на националното законодателство в областта на водния транспорт в съответствие с правото на ЕС и с актовете на съответните международни организации;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 14. организира участието на служители на Агенцията в работата на специализирани структури на ЕС в областта на безопасността и сигурността на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване от кораби и в областта на пристанищата;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 15. издава задължителни правила в съответствие с разпоредбите на КТК;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 16. присвоява Уникален европейски идентификационен номер на корабите, плаващи под българско знаме по вътрешните водни пътища на Общността;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 17. одобрява:
   а) програмата на курсовете за обучение и издава свидетелства за професионална компетентност на превозвачи на товари по вътрешните водни пътища;
   б) плановете на пристанищата за приемане и обработване на отпадъци;
   в) оценките на сигурността на пристанищата и пристанищните райони;
   г) плановете за сигурност на пристанищата и пристанищните райони;

   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 18. организира изпълнението на нормите за подготовка и освидетелстване на морските лица, съдържащи се в правото на Европейския съюз и в Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2005 г.; попр., бр. 86 и 91 от 2009 г.; изм., бр. 17 от 2014 г.), утвърдена с Решение № 192 на Бюрото на Министерския съвет от 22 декември 1981 г., както е изменена;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 19. произнася се по възражения на морски лица относно резултатите от изпити за придобиване на правоспособност, придобиване на права, отмяна на ограничение или потвърждаване на правоспособност, както и по жалби:
   а) на пътници, подадени в съответствие с чл. 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334 от 2010 г.);
   б) на морски лица, подадени в съответствие с правилата на Морската трудова конвенция, 2006 г., на Международната организация на труда, приета в Женева през февруари 2006 г. (ДВ, бр. 76 от 2013 г.), ратифицирана със закон (ДВ, бр. 42 от 2009 г.), относно нарушения на изискванията на конвенцията за условията на труд и живот на борда на кораба;
   в) на собственици на пристанища или на специализирани пристанищни обекти, както и на пристанищни оператори срещу издадени от директорите на териториалните дирекции задължителни предписания по Наредба № 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти от 2013 г. (ДВ, бр. 96 от 2013 г.);

   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 20. предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да издаде или да откаже издаване на удостоверение за експлоатационна годност на пристанище, пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 ЗМПВВППРБ, както и да постанови или отмени постановено временно ограничаване или преустановяване на експлоатацията на пристанище или специализиран пристанищен обект;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 21. издава заповеди за вписване или за отказ от вписване на пристанище или на специализиран пристанищен обект в регистъра по чл. 92, ал. 4 ЗМПВВППРБ, както и заповеди за вписване или за отказ от вписване на пристанищни оператори в регистъра по чл. 117, ал. 4 ЗМПВВППРБ;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 22. представя на Европейската комисия доклад за показателите на Република България като държава на знамето, в случай че Република България фигурира в черния списък или фигурира за две последователни години в сивия списък, публикувани в най-скорошния годишен доклад на Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол, подписан в Париж на 26 януари 1982 г.; докладът установява и анализира главните причини за липсата на съответствие, които са довели до задържанията и неизправностите, послужили като основание за включването в черния или в сивия списък; докладът се представя не по-късно от четири месеца след публикуването на доклада на Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 23. подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка с изготвянето и представянето на Европейската комисия на информация или доклади в изпълнение на изисквания на правото на ЕС в областта на пристанищата, осигуряване на безопасността и сигурността на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 24. определя структурата на звената, утвърждава длъжностното разписание на Агенцията и поименното разписание на длъжностите в Агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 25. осигурява изграждането, функционирането и развитието на елементите на системата за финансово управление и контрол на Агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 26. е орган по назначаването на държавните служители в агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 27. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в Агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 28. взема решение за провеждане на процедури и възлага обществени поръчки;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 29. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на Агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 30. ръководи, организира и контролира изпълнението на дейностите на Агенцията, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка и защитата при бедствия, в т.ч. защитата на критичната инфраструктура;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 31. организира издаването на периодични и информационни бюлетини и справки.
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 32. Изпълнителният директор определя:
   а) служителите в дирекциите от специализираната администрация, на които се възлагат инспекторски функции за осъществяване на контрола, предвиден в КТК и в ЗМПВВППРБ;
   б) длъжностните лица в Изпълнителна агенция "Морска администрация", които могат да налагат глоба с фиш или да съставят актове за установяване на административни нарушения на разпоредбите на КТК, ЗМПВВППРБ и подзаконовите актове по тяхното прилагане.

   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 33. В изпълнение на своите правомощия изпълнителният директор издава индивидуални административни актове.
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 34. а) Изпълнителният директор отговаря за своевременното събиране на приходите и за целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните средства.
   б) Изпълнителният директор представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията ежегоден доклад за дейността на Агенцията.

   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
  • 35. Изпълнителният директор осъществява своите правомощия в сътрудничество с органите на изпълнителната власт за изпълнение на единната държавна политика.
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на транспорта и съобщенията

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Владимир Трайков Тодоров Дата на встъпване: 15.10.2019 г.