Главен директор

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

 • Главен директор
  Анелия Георгиева Маринова Дата на встъпване: 25.07.2023 г.
  Електронна поща: amarinova@caa.bg
  • Главният директор осъществява своите правомощия, като:

   1. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на главната дирекция, изготвя анализи, предлага проекти на решения на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

   2. отчита своята работа пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и носи отговорност за своевременното събиране на приходите и целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните средства;

   3. контролира спазването на ЗГВ и на подзаконовите нормативни актове, като издава задължителни предписания в предвидените от закона случаи;

   4. организира и участва в разработването на нормативни актове в областта на гражданското въздухоплаване;

   5. утвърждава длъжностното и поименното щатно разписание на ГД "ГВА";

   6. издава заповеди, свързани със служебните и трудовите правоотношения на служителите на ГД "ГВА";

   7. налага административни наказания или принудителни административни мерки, прекратява, спира, отнема или ограничава правата, произтичащи от издадените лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения и одобрения;

   8. прави предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г.;

   9. участва в разработването на международни договори в областта на гражданското въздухоплаване;

   10. организира и ръководи дейностите по разследването на инциденти;

   11. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на ГД "ГВА";

   12. предлага за утвърждаване бюджета на ГД "ГВА" и съгласува програмите за необходимите разходи за погасяване на получените кредити, за инвестиционни разходи за развитие на инфраструктурата и разходите за издръжка на летищната администрация;

   13. може да създава временни и постоянни съвети и комисии;

   14. осигурява контрол за безопасна и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги в обслужваното въздушно пространство на Република България;

   15. контролира доставчика на аеронавигационно обслужване за съответствие с изискванията, при които е издадено свидетелството;

   16. осъществява сътрудничество с националните органи за контрол на други държави с цел осигуряване на контрол на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги в обслужваното въздушно пространство на Република България;

   17. изпълнява и други функции, предвидени в закон.

   Главният директор или оправомощено от него лице издава, отнема, ограничава правата или спира временно действието на правата по лицензи, разрешения, свидетелства, удостоверения и одобрения в предвидените в Закона за гражданското въздухоплаване случаи.

   При отсъствие на главния директор функциите му се изпълняват от определен от него със заповед за всеки отделен случай ръководен служител на администрацията.

   Акт: Устройствен правилник на ГД "ГВА"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на транспорта и съобщенията