Главен директор

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

 • Главен директор
  Анелия Георгиева Маринова Дата на встъпване: 25.07.2023 г.
  Електронна поща: amarinova@caa.bg
  • 1. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на ГД ГВА, изготвя анализи и предлага проекти на решения на министъра на транспорта и съобщенията;

   2. отчита своята работа пред министъра на транспорта и съобщенията и носи отговорност за своевременното събиране на приходите и целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните средства;

   3. контролира спазването на Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) и на подзаконовите нормативни актове, като издава задължителни предписания в предвидените от закона случаи;

   4. организира и участва в разработването на нормативни актове в областта на гражданското въздухоплаване;

   5. утвърждава длъжностното и поименното щатно разписание на ГД ГВА;

   6. издава заповеди, свързани със служебните и трудовите правоотношения на служителите на ГД ГВА;

   7. организира дейностите по управление на качеството, като определя със заповед длъжностни лица за наблюдение на съответствието с нормативните изисквания по отношение на безопасност, качество и информационна сигурност;

   8. налага административни наказания или принудителни административни мерки, прекратява, спира, отнема или ограничава правата, произтичащи от издадените лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения и одобрения;

   9. прави предложение до министъра на транспорта и съобщенията за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията;

   10. прави предложение, съгласувано със заинтересованите страни, за актуализиране на Националния план за безопасност в гражданското въздухоплаване и на Националната програма за безопасност в гражданското въздухоплаване и ги предоставя за одобрение от министъра на транспорта и съобщенията;

   11. участва в разработването на проекти на международни договори в областта на гражданското въздухоплаване;

   12. организира и ръководи дейностите по разследването на инциденти, когато разследването не се провежда от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт;

   13. управлява системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие и организира и ръководи дейността на съвместния авиационен и морски координационен център за търсене и спасяване по отношение на търпящи бедствие въздухоплавателни средства на територията на Република България, както и в определени с международни споразумения райони за търсене и спасяване в открито море;

   14. сключва договори, свързани с дейността на ГД ГВА;

   15. предлага за утвърждаване бюджета на ГД ГВА и съгласува програмите за необходимите разходи за погасяване на получените кредити, за инвестиционни разходи за развитие на инфраструктурата и разходите за издръжка на летищната администрация;

   16. създава временни и постоянни съвети съгласувано с министъра на транспорта и съобщенията;

   17. създава и участва в работни групи и комисии;

   18. осигурява контрол за безопасна и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги в обслужваното въздушно пространство на Република България;

   19. извършва надзор на доставчика на аеронавигационно обслужване за съответствие с изискванията, при които е издадено свидетелството;

   20. осъществява сътрудничество с националните надзорни органи на други държави с цел осигуряване на надзор на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги в обслужваното въздушно пространство на Република България;

   21. упражнява контрол и надзор за изпълнение на изискванията, стандартите и целите на системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие;

   22. участва в ръководството на Съвета за управление на въздушното пространство;

   23. определя условията и реда за скачането с парашут и изхвърлянето на товари с парашут от въздухоплавателни средства в контролираното въздушно пространство или над населени места, с изключение на случаите по чл. 60, ал. 2 от ЗГВ;

   24. изпълнява и други функции, предвидени в нормативен акт.
   Акт: Устройствен правилник на ГД "ГВА"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на транспорта и съобщенията