Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

 • Изпълнителен директор
  Иван Георгиев Кожухаров Дата на встъпване: 09.06.2021 г.
  Електронна поща: i_kojuharov@militaryclubs.bg
  • Изпълнителният директор на агенцията:

   1. ръководи и представлява агенцията и отговаря за нейната дейност;
   2. представя на министъра на отбраната ежегоден доклад за дейността на агенцията;
   3. представя на министъра на отбраната за утвърждаване проект на бюджет на агенцията;
   4. представя на министъра на отбраната периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета на агенцията;
   5. представя на министъра на отбраната за утвърждаване проект на годишна програма за капиталови разходи на агенцията;
   6. организира дейността по своевременното събиране на приходите и за целесъобразното и законосъобразното разходване на средствата;
   7. предлага на министъра на отбраната за утвърждаване длъжностно разписание на агенцията;
   7а. (нова – ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 1.02.2020 г.) съгласува и предлага на министъра на отбраната за утвърждаване длъжностните разписания на държавните детски градини към Министерството на отбраната, отговаря за методическото им ръководство и за осъществяване на контрола върху дейността им;
   7б. (нова – ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 1.02.2020 г.) прави предложения до министъра на отбраната за изменения на нормативната уредба, която е свързана с дейността на агенцията, в т.ч. за издаване на Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната;
   8. назначава главния секретар и държавните служители в агенцията, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;
   9. сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите в агенцията;
   10. утвърждава вътрешни правила за организация на работната заплата на служителите;
   11. определя ценовата политика на агенцията съгласувано с министъра на отбраната;
   12. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията и нейната администрация;
   13. утвърждава вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в агенцията;
   14. издава индивидуални административни актове в рамките на своята компетентност;
   15. утвърждава длъжностните характеристики на главния секретар и на служителите, които са му на пряко подчинение;
   16. осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации, както и с международни организации и институции;
   17. награждава с отличия и с награди служителите от агенцията за образцово изпълнение на служебните им задължения по реда на действащото законодателство.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителна агенция

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на отбраната

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Петър Велков Костадинов Дата на встъпване: 05.10.2022 г.
  Електронна поща: p_kostadinov@militaryclubs.bg
 • Заместник изпълнителен директор
  Ралица Георгиева Гроздева Дата на встъпване: 25.06.2021 г.
  Електронна поща: r_grozdeva@militaryclubs.bg