Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция по околна среда

 • Изпълнителен директор
  Росалина Инджиева Дата на встъпване: 04.08.2022 г.
  Електронна поща: iaos@eea.government.bg
  • 1. ръководи и представлява агенцията пред всички държавни органи, физически или юридически лица в страната и в чужбина;
   Акт: Устройствен правилник
  • 2. ръководи функционирането и развитието на НСМОС, включително лабораторно-аналитичното, материално-техническото и информационно-програмното осигуряване;
   Акт: Устройствен правилник
  • 3. ръководи дирекционния съвет;
   Акт: Устройствен правилник
  • 4. отговаря за връзките на Агенцията като национален референтен център на Европейската агенция по околна среда;
   Акт: Устройствен правилник
  • 5. ръководи създаването, поддържането и надграждането на специализирани информационни системи и регистри;
   Акт: Устройствен правилник
  • 6. организира разработването на методики и нормативни актове за мониторинг и оценка на компонентите на околната среда и на факторите, които въздействат върху тях;
   Акт: Устройствен правилник
  • 7. организира разработването и усъвършенстването на методи за лабораторно-аналитичната дейност на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник
  • 8. организира извършването на националните инвентаризации на емисии във въздуха и водите;
   Акт: Устройствен правилник
  • 9. осигурява събирането и предоставянето на качествена и достоверна информация за състоянието на околната среда;
   Акт: Устройствен правилник
  • 10. участва в разработването на стратегии, планове и програми за опазване на околната среда;
   Акт: Устройствен правилник
  • 11. утвърждава длъжностното разписание и определя индивидуалния размер на възнагражденията и други стимули в съответствие с изискванията на нормативните актове;
   Акт: Устройствен правилник
  • 12. управлява средствата на Агенцията съгласно изискванията на нормативните актове;
   Акт: Устройствен правилник
  • 13. отчита дейността на агенцията с ежегоден доклад до министъра на околната среда и водите;
   Акт: Устройствен правилник
  • 14. изготвя ежегоден доклад за състоянието на системата за финансово управление и контрол в агенцията, който представя на министъра на околната среда и водите;
   Акт: Устройствен правилник
  • 15. възлага обществени поръчки в рамките на своята компетентност;
   Акт: Устройствен правилник
  • 16. издава заповеди и разрешителни;
   Акт: Устройствен правилник
  • 17. издава актове за възникване, изменяне и прекратяване на служебните правоотношения с държавните служители в агенцията;
   Акт: Устройствен правилник
  • 18. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
   Акт: Устройствен правилник
  • 19. сключва договори, необходими за осъществяване дейността на агенцията, съобразно своите правомощия;
   Акт: Устройствен правилник
  • 20. командирова служителите на агенцията в страната и в чужбина;
   Акт: Устройствен правилник
  • 21. назначава дисциплинарен съвет на агенцията и налага дисциплинарни наказания на назначените от него служители;
   Акт: Устройствен правилник
  • 22. в законоустановените случаи със заповед делегира правомощия на длъжностни лица от агенцията;
   Акт: Устройствен правилник
  • 23. изпълнява и други функции и задачи, определени с нормативните актове или възложени му от министъра на околната среда и водите.
   Акт: Устройствен правилник

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на околната среда и водите

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Веселина Иванова Рошлева Дата на встъпване: 14.06.2021 г.
  Електронна поща: iaos@eea.government.bg
 • Заместник изпълнителен директор
  Росалина Христова Инджиева Дата на встъпване: 31.05.2021 г.
  Електронна поща: iaos@eea.government.bg