Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция "Борба с градушките"

 • Изпълнителен директор
  Валери Младенов Ценов Дата на встъпване: 04.11.2021 г.
  Електронна поща: agency@weathermod-bg.eu
  • 1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на агенцията;
   Акт: Не е определен
  • 2. представя на министъра на земеделието и горите ежегоден доклад за дейността на агенцията;
   Акт: Не е определен
  • 3. участва в разработването на нормативни актове в областта на посочените в чл. 2 дейности;
   Акт: Не е определен
  • 4. управлява движимото и недвижимото имущество на агенцията;
   Акт: Не е определен
  • 5. утвърждава щатното разписание на агенцията;
   Акт: Не е определен
  • 6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията;
   Акт: Не е определен
  • 7. издава заповеди, свързани със служебните и трудовите правоотношения;
   Акт: Не е определен
  • 8. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията.
   Акт: Не е определен
  • 9. подготвя и предлага на министъра на земеделието и храните национална стратегия за дейността на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
  • 10. подготвя и предлага на министъра на земеделието и храните за утвърждаване годишния проектобюджет на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
  • 11. обявява списъка на информацията, подлежаща на класификация като служебна тайна в съответствие на Закона за защита на класифицираната информация;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
  • 12. сформира екипи, работни групи и комисии за изпълнение на задачи на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция
  • 13. утвърждава процедури и вътрешни правила, свързани с дейността и организацията на работа на агенцията, в рамките на своята компетентност.
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на земеделието и храните