Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция по лекарствата

 • Изпълнителен директор
  Богдан Кирилов Дата на встъпване: 17.08.2018 г.
  Електронна поща: bda@bda.bg
  • 2. По ЗЛПХМ:
   а) издава разрешения за производство и разрешения за внос на лекарствени продукти и активни вещества;
   б) издава разрешения за употреба и удостоверения за регистрация на лекарствени продукти;
   в) издава разрешения и удостоверения за търговия на едро с лекарствени продукти;
   г) издава разрешения за паралелен внос на лекарствени продукти;
   д) издава удостоверения за регистрация на дрогерии;
   е) издава разрешения за провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти;
   ж) издава разрешения за реклама на лекарствените продукти;
   з) организира провеждането на контрола върху производството, вноса, съхранението, търговията на едро и дребно, клиничните изпитвания, безопасността и рекламата на лекарствените продукти;
   и) определя състава на комисиите по чл. 47, ал. 1 ЗЛПХМ, на Експертния съвет по рекламата по чл. 251, ал. 3 ЗЛПХМ, както и вида и състава на комисиите по чл. 47, ал. 2 ЗЛПХМ, размера на възнагражденията и утвърждава правилници за условията и реда на работата им;
   к) утвърждава до 31 януари всяка година списъци на експерти извън състава на комисиите по чл. 47, ал. 1 и 2 ЗЛПХМ след одобрение от министъра на здравеопазването;
   л) утвърждава стандартните оперативни процедури на комисиите по етика по ЗЛПХМ;
   м) осъществява и други правомощия, предвидени в ЗЛПХМ.
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата
  • 1. Във връзка с управлението на агенцията:
   а) ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на агенцията, както и връзките й с други органи и организации;
   б) осъществява финансовата политика и отговаря за управлението на бюджетните средства и за разходването им;
   в) сключва договори, свързани с осъществяване дейността на агенцията;
   г) утвърждава структурата на административните звена в дирекциите, длъжностното разписание и вътрешните правила за работната заплата на агенцията;
   д) назначава държавните служители в агенцията, изменя и прекратява служебните им правоотношения, сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията;
   е) командирова служителите на агенцията в страната и в чужбина;
   ж) утвърждава стандартни оперативни процедури, указания, вътрешни правила, наръчници по качеството и инструкции за работа в агенцията;
   з) утвърждава система по качеството;
   и) представя на министъра на здравеопазването ежегоден доклад за дейността на агенцията;
   к) представя на министъра на държавната администрация и административната реформа ежегоден доклад за състоянието на агенцията;
   л) изпълнява и други дейности по ръководство и управление на агенцията.
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата
  • 3. По ЗМИ:
   а) регистрира медицински изделия;
   б) издава разрешения за провеждане на клинични изпитвания с медицински изделия;
   в) издава разрешения и удостоверения за търговия на едро с медицински изделия;
   г) организира извършването на надзора на пуснатите на пазара и/или в действие медицински изделия на територията на Република България;
   д) утвърждава годишен план за надзора на пазара на медицинските изделия;
   е) организира осъществяването на контрола върху съхранението, търговията на едро, клиничните изпитвания и безопасността на медицинските изделия;
   ж) осъществява и други правомощия, предвидени в ЗМИ.
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата
  • 4. По ЗККК:
   а) изпълнява функциите на компетентен орган по отношение на дейността на лечебните заведения по вземане, диагностика, преработка, съхраняване, употреба, разпространение, осигуряване на качество и безопасност на кръвта и кръвните съставки и по отношение на трансфузионния надзор, за спазване изискванията на ЗККК, стандарта по чл. 1, ал. 4 ЗККК и на правилата за Добра лабораторна практика и Добра производствена практика;
   б) организира провеждането на инспекции по ЗККК в лечебните заведения;
   в) анализира и обобщава информацията за сериозните инциденти и сериозните нежелани реакции, настъпили в резултат на вземане, диагностика, преработка, съхраняване или употреба на кръв или кръвни съставки, и предприема мерки за предотвратяването им;
   г) веднъж на две години изготвя доклад за дейността на агенцията като компетентен орган по ЗККК, включително отчет за предприетите мерки, свързани с инспекцията и контрола, който изпраща на Европейската комисия.
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на здравеопазването

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  София Пенева Дата на встъпване: 20.08.2018 г.
  Електронна поща: bda@bda.bg