Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

 • Изпълнителен директор
  Ирена Бориславова Дата на встъпване: 23.02.2015 г.
  Електронна поща: office@nab-bas.bg
  • 1. Провежда политиката в областта на акредитацията и удостоверяване на съответствието с принципите на Добрата лабораторна практика, като:- издава сертификати за акредитация и приложения към тях, съдържащи акредитирания обхват; -преиздава сертификати за акредитация и приложенията към тях, съгласно процедурите за акредитация;- разширява обхвата на кредитацията;- преакредитира;- ограничава или временно ограничава обхвата на акредитацията; -спира акредитацията за определен срок от време;-отнема акредитацията; -отказва откриване на процедура, предоставяне, разширяване обхвата на акредитацията или преакредитацията; - осъществява дейности по поддържане на акредитацията и потвърждава акредитацията; - удължава срока на акредитация,съгласно законово регламентирания срок;- издава наказателни постановления въз основа на актове за установяване на нарушения; - издава актове за установяване на публични вземания;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
  • 2. Изпълнява функциите на орган по оценяване на съответствието с принципите на Добрата лабораторна практика, като:-оценява съответствието на лабораториите с принципите на Добрата лабораторна практика; -оценява степента на съответствието на едно или повече изследвания с принципите на Добрата лабораторна практика; - осъществява мониторинг на съответствието на лабораториите с принципите на Добрата лабораторна практика; -прекратява процедурата по инспекция или одит;- представя на съответния контролен орган доклад за резултатите от приключили инспекции и/или одити; -организира работата по воденето и поддържането на публичен регистър на лицата, за които е удостоверено съответствие с Добрата лабораторна практика, и предоставянето на информация от регистъра;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
  • 3. Организира дейността по акредитация, като: -утвърждава процедурите за акредитация и правилата на агенцията след одобрение от Съвета по акредитация; - утвърждава процедура за оценяване на съответствието с Добрата лабораторна практика; -утвърждава правила за работа на комисиите по акредитация, комисията по възражения, техническите комитети по акредитация и правила за работа на Съвета по акредитация, след одобрението от Съвета по акредитация; -утвърждава ценоразпис на услугите, извършвани от агенцията, след одобрението от Съвета по акредитация; -утвърждава правила за определяне на възнаграждението и начина на разплащане с оценители, експерти, инспектори по Добрата лабораторна практика, както и на членове на комисии по чл.7, ал.2 от ЗНАООС и на други лица за осъществяване на дейностите й; - утвърждава наръчник по качеството, както и всички вътрeшни правила и процедури от системата за управление на агенцията, разработена и внедрена в съответствие с ISO 17011 и приложимите нормативни актове; -свиква Съвета по акредитация; - определя състава на Комисията по акредитация за всяка конкретна процедура освен в случаите по чл.10, ал.5 ЗНАООС, в които съставът се определя от заместник изпълнителния директор; -утвърждава съставът на техническите комитети по акредитация и определя секретарите на техническите комитети по акредитация; -организира работата по воденето и поддържането на публичен регистър на лицата с предоставена, ограничена,временно ограничена, спряна или отнета акредитация и предоставянето на информация от регистъра;- определя длъжностните лица, компетентни да съставят актове за установяване на административни нарушения
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
  • 4. Управлява и представлява агенцията, като: -ръководи, координира и контролира функцинирането на агенцията за точното спазване на нормативните актове; - представлява агенцията пред държавни органи, организации, институции и други лица; - изготвя и представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма до 20 февруари на следващата година годишен доклад за дейността на агенцията, който се публикува на електронната страница на агенцията ежегодно до 28 февруари; -организира и контролира недвижимите имоти и движимите вещи, придобити или предоставени за управление на агенцията; - изпълнява функциите на орган по назначаването по Закона за държавния служител; -сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията; -сключва договори с външни водещи оценители, оценители,водещи инспектори, инспектори и експерти и с други лица за осъществяване дейността на агенцията; - сключва договори с физически и юридически лица, обслужващи дейностите на агенцията; - осъществява контакти с европейски и международни организации в областта на дейност на агенцията и сключва споразумения с тях; -издава индивидуални административни актове в рамките на своята компетентност;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на икономиката и индустрията

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Александър Радовски Дата на встъпване: 01.10.2019 г.
  Електронна поща: a.radovski@nab-bas.bg