Председател

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

 • Председател
  Петър Горновски
  • Председателят ръководи и представлява ДАМТН.
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрология и технически надзор
  • Председателят на ДАМТН:
   1. в областта на държавното управление на метрологията:
   а) (отм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.);
   б) (отм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.);
   в) (отм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.);
   г) оправомощава или отнема оправомощаването на лица за извършване на проверка на средства за измерване;
   д) осъществява метрологичен надзор;
   е) (изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г.) по предложение на председателя на Българския институт по метрология (БИМ) определя периодичността на проверката на средствата за измерване в употреба, които подлежат на контрол, и предлага на председателя на БИМ отменяне на одобрението на типа на средствата за измерване, когато при метрологичния надзор се установи, че е налице основание по чл. 36, ал. 1 от Закона за измерванията ;

   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
  • 2. осъществява надзор на пуснатите на пазара и/или пуснатите в действие продукти, за които има съществени изисквания, определени съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрология и технически надзор
  • 3. издава и отнема разрешения на лица за оценяване съответствието на продуктите със съществените изисквания по чл.9, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите, издава предписания на лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, за временно спиране на дейността им в случаите по чл. 14в, ал.4 от Закона за техническите изисквания към продуктите, обявява в Информационната система за нотифицираните и оправомощените органи в областта на директивите от "Нов подход";
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
  • 4. осъществява технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрология и технически надзор
  • 4а. осъществява контрол върху елементи за вграждане, филтрация и помпи към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи, към места за настаняване съгласно Закона за туризма;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
  • 5. издава и отнема лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрология и технически надзор
  • 6. регистрира и издава удостоверения на лица за извършване на дейностите поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, заличава лицата от регистъра и обезсилва издадените удостоверения;

   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
  • 7. ръководи методически специализираните органи за технически надзор на Министерството на транспорта, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната;

   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
  • 8. осъществява контрол на качеството на течните горива;

   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
  • 7а. дава становища за издаване на разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда , за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи предприятия и/или съоръжения, класифицирани като "предприятия и/или съоръжения с нисък рисков потенциал" или като "предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
  • 9. организира издаването на официален бюлетин, в който се публикува определена с нормативни актове информация относно дейността на ДАМТН;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрология и технически надзор
  • 8а. регистрира и издава удостоверения на лица, които извършват монтаж или монтаж и ремонт на тахографи, заличава лицата от регистъра и обезсилва издадените удостоверения;

   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
  • 12. ръководи, организира и контролира дейността по защитата на класифицираната информация;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрология и технически надзор
  • 13. изпълнява и други задачи, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрология и технически надзор
  • 10. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.)
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
  • В рамките на предоставените му правомощия председателят на ДАМТН издава индивидуални административни актове.
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрология и технически надзор
  • 11. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
  • При осъществяване на своите правомощия председателят на ДАМТН се подпомага от заместник-председателите.
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
  • Функциите на председателя в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от заместник-председателя.
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
  • Извън случаите, описани по-горе, председателят на ДАМТН може със заповед да делегира част от своите правомощия на заместник-председателя.
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

  Състав на политически кабинет

  Заместник-председател Кирил Войнов

  Заместник-председател Стоян Стоев

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 3
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 0
  • По трудово правоотношение: 3

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По трудово правоотношение: 0

  Функции на политически кабинет

  • Заместник - председателите подпомагат председателя на ДАМТН при определянето и провеждането на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето й пред обществото.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на икономиката

Заместници

 • Заместник-председател
  Кирил Войнов
 • Заместник-председател
  Стоян Стоев