Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция за българите в чужбина

 • Изпълнителен директор
  Райна Димитрова Манджукова Дата на встъпване: 15.07.2022 г.
  Електронна поща: r.mandjoukova@aba.government.bg
  • 1. разработва съвместно с органите на изпълнителната власт държавната политика за българските общности извън Република България и упражнява правомощия, които са му определени със закон;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина
  • 2. разработва и участва в обсъждането на проекти на нормативни актове, отнасящи се до дейността на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина
  • 3. участва в подготовката на сключване на международни договори, имащи отношение към българските общности;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина
  • 4. представлява държавата в международни организации и програми по въпросите на националните, езиковите и религиозните общности при предоставени от Министерския съвет правомощия;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина
  • 5. координира дейността на агенцията по сътрудничеството със Светия Синод на Българската православна църква и управителните тела на другите вероизповедания, държавни органи в други държави и юридически лица с нестопанска цел в страната и в чужбина със сходни цели, както и с международни организации и институции;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина
  • 6. ръководи и контролира събирането, анализа, съхраняването и използването на информацията за българските общности;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина
  • 7. организира издателската и информационната дейност във връзка с дейността на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина
  • 8. отговаря за цялостната дейност на агенцията, издава индивидуални административни актове в случаите, определени със закон, в т. ч. удостоверява български произход;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина
  • 9. утвърждава длъжностното разписание, правилата за работната заплата, документооборота, наградите и програмите за обучение и квалификация на служителите; назначава държавните служители и прекратява служебните правоотношения с тях, сключва и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение; разрешава отпуските, определя допълнителния им размер и командирова служителите на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина
  • 10. управлява и разпределя средствата от бюджета и контролира целевото им разходване;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина
  • 11. управлява имуществото на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина
  • 12. обявява списъка на информацията, подлежаща на класификация като служебна тайна в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация ;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина
  • 13. изпълнява други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина
  • 14. организира предоставянето на редовна информация на средствата за масово осведомяване и на Правителствената информационна служба за работата на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина
  • 15. създава съвети като консултативни звена за решаване на проблеми от неговата компетентност, както и работни групи за изпълнение на конкретни задачи;
   Акт: Закон за администрацията, чл. 47, ал. 8
  • 16. представя пред Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на агенцията.
   Акт: Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерски съвет и неговата администрация

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Дилайла Михайлова Васева Дата на встъпване: 19.08.2022 г.
  Електронна поща: d.mihailova@abv.government.bg