Областен управител

Областна администрация - Ловеч

 • Областен управител
  Светослав Миленов Славчев от 20.05.2021 г.
  Електронна поща: governor@lovech.government.bg
  • Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
   Акт: Закон за администрацията
  • При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и областна администрация
   Акт: Закон за администрацията
  • Провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт.
   Акт: Закон за администрацията
  • Осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация.
   Акт: Закон за администрацията
  • Отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта.
   Акт: Закон за администрацията
  • Осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове.
   Акт: Закон за администрацията
  • Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация.
   Акт: Закон за администрацията
  • Осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите им.
   Акт: Закон за администрацията
  • Координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост.
   Акт: Закон за администрацията
  • Координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта.
   Акт: Закон за администрацията
  • Организира и ръководи дейностите по защитата на населението, културните и материалните ценности, околната среда, както и по овладяването и преодоляването на последиците от кризи в областта.
   Акт: Закон за администрацията
  • Председателства съвета по сигурност и управление при кризи.
   Акт: Закон за администрацията
  • Осъществява международните контакти на областта на регионално ниво
   Акт: Закон за администрацията
  • Провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на стратегии и програми, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:
   - упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;
   - може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархична подчиненост
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Провежда информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Ръководи областния съвет за развитие; участва в регионалния съвет за развитие при условия и по ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Отговаря за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България и на национални референдуми на територията на областта
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Ръководи областния съвет по сигурност
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Отговаря за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България на територията на областта
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Участва в регионалния съвет за развитие при условия и по ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Участва в регионалния съвет за развитие при условия и по ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Участва в регионалния съвет за развитие при условия и по ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Участва в регионалния съвет за развитие при условия и по ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Участва в регионалния съвет за развитие при условия и по ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Участва в регионалния съвет за развитие при условия и по ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Участва в регионалния съвет за развитие при условия и по ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Ръководи областния съвет по сигурност
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Осъществява управлението на В и К системите като представител на държавата в асоциацията по В и К при условията и по реда, определени със Закона за водите
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Отговаря за опазването на обществения ред на територията на областта при упражняването на нормативно предоставените му правомощия;
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Осъществява международните контакти на областта на регионално ниво
   Акт: Устройствен правилник на областната администрация
  • Организира разработването на областната стратегия за развитие и на регионалната схема за пространствено развитие на областта
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Организира разработването на областната стратегия за развитие и на регионалната схема за пространствено развитие на областта
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Внася проекта на регионалната схема за пространствено развитие на областта за приемане от областния съвет за развитие
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Координира и контролира изпълнението на областната стратегия за развитие и на регионалната схема за пространствено развитие на областта
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Подпомага общините на територията на областта за прилагане на стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие;
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Оказва съдействие при изпълнението, наблюдението и оценката на съответния регионален план за развитие;
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Организира изграждането, поддържането и оперирането на единната информационна система за управление на регионалното развитие на територията на съответната област;
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Подпомага изготвянето на проекти в съответствие с целите и приоритетите на областната стратегия за развитие и общинските планове за развитие;
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Осигурява информация и публичност на изпълнението на областната стратегия за развитие и на съответния регионален план за развитие;
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Сключва споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности за постигане целите на регионалното развитие и териториалното сътрудничество
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Управлява имоти - държавна собственост, които не са предоставени за управление на други ведомства по установения в закона ред
   Акт: Закон за държавната собственост
  • Може да отдава под наем имоти или части от тях - частна държавна собственост чрез търг при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на ЗДС, в случаите предвидени в закона
   Акт: Закон за държавната собственост
  • Отдава под наем имоти или части от тях - частна държавна собственост без търг за здравни, образователни и хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението, в случаите предвидени в закона
   Акт: Закон за държавната собственост
  • Управлява държавните движими вещи, които не са предоставени на ведомства
   Акт: Закон за държавната собственост
  • Настанява под наем в държавни ведомствени жилища, ателиета и гаражи и извършва продажба по ред, определен в закона и правилника за прилагането му
   Акт: Закон за държавната собственост
  • Отчуждава имоти и части от имоти - частна собственост по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите
   Акт: Закон за държавната собственост
  • Извършва продажбата на имоти - частна държавна собственост при условията и по реда, определени в закона и правилника за прилагане на закона
   Акт: Закон за държавната собственост
  • Провежда държавната политика за устройство на територията в съответната област.
   Акт: Закон за устройство на територията
  • Дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план и одобрява подробен устройствен план за изграждане на обекти с регионално значение или разположени на територията на повече от една община.
   Акт: Закон за устройство на територията
  • Съгласува идейни инвестиционни проекти, одобрява технически и работни инвестиционни проекти и издава разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение.
   Акт: Закон за устройство на територията
  • Може да разреши изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива в съответствие с определеното в закона.
   Акт: Закон за устройство на територията
  • Може да учреди право на преминаване, както и право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни поземлени имоти при условията и реда, предвидени в закона.
   Акт: Закон за устройство на територията
  • Съгласува схеми за поставяне на преместваеми обекти и преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане върху държавни имоти, в случаите, предвидени в закона
   Акт: Закон за устройство на територията
  • Осигурява провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на територията на областта;
   Акт: Закон за опазване на околната среда
  • Координира работата на органите на изпълнителната власт и техните администрации на територията на областта по отношение провеждането на държавната политика по опазване на околната среда;
   Акт: Закон за опазване на околната среда
  • Координира дейностите по провеждане на политиката по опазване на околната среда между общините на територията на областта;
   Акт: Закон за опазване на околната среда
  • Издава наказателни постановления за актове в предвидените от закона случаи
   Акт: Закон за опазване на околната среда
  • Областните управители определят условията и реда за използване на водите и/или водните обекти – публична държавна собственост, в съответствие с издадените разрешителни за водовземане и ползване на водните обекти и по начина, който гарантира опазването на живота и здравето на населението и на околната среда.
   Акт: Закон за водите
  • Областните управители контролират техническото състояние на хидротехническите съоръжения – държавна собственост, на територията на съответната област.
   Акт: Закон за водите
  • Областните управители назначават комисии за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, които:
   - анализират предоставена информация и извършват проверки на място на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;
   - предписват на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им експлоатация;
   - проверяват изпълнението на дейностите по осигуряване на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от язовирните стени;
   - съставят протокол за направените констатации и предписания, който предоставят на областния управител и изпращат на собственика на язовирната стена и/или съоръженията към нея, на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на директора на съответната басейнова дирекция, за предприемане на действия съобразно правомощията им по този закон, както и на кмета на общината, на чиято територия се намира язовирната стена и съоръженията към нея.
   Акт: Закон за водите
  • При спор или неяснота относно собствеността на язовир областният управител осъществява организацията и техническата му експлоатация до влизането в сила на съдебното решение или до установяване на собственика.Областните управители организират и координират дейностите за почистването на речните легла извън границите на урбанизирана територия.Областните управители са представители на държавата в асоциациите по В и К
   Акт: Закон за водите
  • Организира и ръководи защитата при бедствия в областта;
   Акт: Закон за защита при бедствия
  • Организира разработването на областен план за защита при бедствия съвместно с териториалните структури на централната изпълнителна власт и кметовете на общини
   Акт: Закон за защита при бедствия
  • Координира и контролира подготовката за бедствия, извършвана от областната администрация, териториалните звена на министерствата и ведомствата, юридическите и физическите лица в областта;
   Акт: Закон за защита при бедствия
  • Организира и отговаря за обучението на областната администрация за начините на поведение и действие при бедствия и изпълнение на необходимите защитни мерки;
   Акт: Закон за защита при бедствия
  • Организира и контролира изпълнението на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия;
   Акт: Закон за защита при бедствия
  • Предоставя данни за изготвянето на Националния план за защитата при бедствия;
   Акт: Закон за защита при бедствия
  • Създава организация за оповестяване при бедствия;
   Акт: Закон за защита при бедствия
  • Създава щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб.
   Акт: Закон за защита при бедствия
  • При възникване на бедствие на територията на областта областният управител:
   - въвежда в изпълнение областния план за защитата при бедствия;
   - може да обяви бедствено положение на територията на областта или на част от нея;
   - организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване при бедствия;
   - координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал това;
   Акт: Закон за защита при бедствия
  • Осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта;
   Акт: Закон за насърчаване на инвестициите
  • Организира разработването на мерки за насърчаване на инвестициите и координира тяхното изпълнение;
   Акт: Закон за насърчаване на инвестициите
  • Координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации при планирането и провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта
   Акт: Закон за насърчаване на инвестициите
  • Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация при прилагането на разпоредбите на глава четвърта, раздел II от Закона.
   Акт: Закон за насърчаване на инвестициите
  • Осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта, на територията на областта;
   Акт: Закон за енергията от възобновяеми източници
  • Координира дейностите по насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта между общините в областта;
   Акт: Закон за енергията от възобновяеми източници
  • Изпълнява и други задължения, предвидени в този закон.
   Акт: Закон за енергията от възобновяеми източници
  • Разработва областната стратегия и участва в разработването на програми за развитието на туризма на територията на областта и координира тяхното изпълнение; стратегията и програмите се интегрират в областната стратегия за регионално развитие и се съставят на основата на националните приоритети за развитие на туризма, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните и регионалните туристически ресурси и потребности;
   Акт: Закон за туризма
  • Съдейства на министъра на туризма при реализацията на дейностите по провеждане държавната политика в туризма на територията на областта;
   Акт: Закон за туризма
  • Сътрудничи и подпомага инициативи на държавните органи, организацията за управление на туристическия район и на туристическите сдружения за развитие на туризма на територията на областта в изпълнение на националната политика в областта на туризма;
   Акт: Закон за туризма
  • Осъществява контролни функции в предвидените в този закон случаи.
   Акт: Закон за туризма
  • Предлага на министъра на отбраната военни паметници, които да бъдат обявени за културни ценности по реда на Закона за културното наследство;
   Акт: Закон за военните паметници
  • Води областен регистър и картотека на военните паметници;
   Акт: Закон за военните паметници
  • Координира изпълнението на дейностите и задачите по този закон от общината, отделните физически и юридически лица, гражданските комитети и други.
   Акт: Закон за военните паметници
  • Утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации

  Състав на политически кабинет

  Заместник областен управител Емил Христов Енчев от 01.11.2021 г.

  Заместник областен управител Милко Недялков Недялков от 31.05.2021 г.

  Служител за връзки с обществеността Даниела Цочева Коларова от 01.06.2021 г.
  Функции
  • Връзки с обществеността

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 4
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 0
  • По трудово правоотношение: 4

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По трудово правоотношение: 0

  Функции на политически кабинет

  • Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) (1) Областният управител със заповед създава комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта.
   (2) Председател на комисията по ал. 1 е заместник областен управител, а членове - служители от областната администрация.
   (3) Комисията по ал. 1 осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, като:
   1. приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;
   2. преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
   3. предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;
   4. информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;
   5. следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала.
   (4) За изпълнение на задълженията по ал. 3 областният управител има право да изисква информация за производствата, образувани по предложения и сигнали, подадени до него.
   (5) Комисията изготвя ежегодно доклад за дейността си, който представя на областния управител.
   Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., предишен текст на чл. 7а, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) (1) Областният управител създава на свое пряко подчинение политически кабинет.
   (2) Политическият кабинет включва заместник областните управители. Областният управител може да възложи изпълнението на дейностите по провеждане на информационната политика на служител, отговарящ за връзките с обществеността, който се включва в състава на политическия кабинет.
   (3) Политическият кабинет:
   1. подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;
   2. (нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;
   3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.
   (4) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) В изпълнение на задачите си по ал. 3 политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.
   Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., предишен текст на чл. 7б, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) Служителят за връзки с обществеността:
   1. организира и осъществява връзките на областния управител с обществеността;
   2. отговаря за представянето на решенията на областния управител и за довеждането им до знанието на обществеността;
   3. осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на областния управител;
   4. планира и осъществява връзките на областния управител със средствата за масово осведомяване;
   5. координира отразяването на изявите на областния управител, на заместник областните управители и на служителите на областната администрация в средствата за масово осведомяване;
   6. координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;
   7. организира постъпването на информация в интернет страницата на областната администрация;
   8. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) предоставя информация на звеното за връзки с обществеността към министър-председателя.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерски съвет и неговата администрация

Заместници

 • Заместник областен управител
  Емил Христов Енчев от 01.11.2021 г.
  Електронна поща: governor@lovech.government.bg
 • Заместник областен управител
  Милко Недялков Недялков от 31.05.2021 г.
  Електронна поща: governor@lovech.government.bg