Областен управител

Областна администрация - Пазарджик

 • Областен управител
  Валентина Кайтазова Дата на встъпване: 01.08.2023 г.
  Електронна поща: secretary@pz.government.bg
  • Провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация като:
   - упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;
   - може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархична подчиненост;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Командирова със заповед държавните служители и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Ръководи областния съвет по сигурност;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Участва в регионалния съвет за развитие при условия и по ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Провежда информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Утвърждава областните транспортни схеми;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Отговаря за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България на територията на областта;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Ръководи областния съвет за развитие;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осъществява управлението на В и К системите като представител на държавата в асоциацията по В и К при условията и по реда, определени със Закона за водите;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Командирова, при изрично упълномощаване, със заповед заместник областните управители в страната и в чужбина;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Отговаря за опазването на обществения ред на територията на областта при упражняването на нормативно предоставените му правомощия;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Организира разработването на областната стратегия за развитие и на регионалната схема за пространствено развитие на областта;
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Внася проекта на регионалната схема за пространствено развитие на областта за приемане от областния съвет за развитие;
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Координира и контролира изпълнението на областната стратегия за развитие и на регионалната схема за пространствено развитие на областта;
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Подпомага общините на територията на областта за прилагане на стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие;
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Оказва съдействие при изпълнението, наблюдението и оценката на съответния регионален план за развитие;
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Организира изграждането, поддържането и оперирането на единната информационна система за управление на регионалното развитие на територията на съответната област;
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Подпомага изготвянето на проекти в съответствие с целите и приоритетите на областната стратегия за развитие и общинските планове за развитие;
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Осигурява информация и публичност на изпълнението на областната стратегия за развитие и на съответния регионален план за развитие;
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Сключва споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности за постигане целите на регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
   Акт: Закон за регионалното развитие
  • Управлява имоти - държавна собственост, които не са предоставени за управление на други ведомства по установения в закона ред;
   Акт: Закон за държавната собственост
  • Може да отдава под наем имоти или части от тях - частна държавна собственост чрез търг при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на ЗДС, в случаите предвидени в закона;
   Акт: Закон за държавната собственост
  • Отдава под наем имоти или части от тях - частна държавна собственост без търг за здравни, образователни и хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението, в случаите предвидени в закона;
   Акт: Закон за държавната собственост
  • При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Управлява държавните движими вещи, които не са предоставени на ведомства;
   Акт: Закон за държавната собственост
  • Настанява под наем в държавни ведомствени жилища, ателиета и гаражи и извършва продажба по ред, определен в закона и правилника за прилагането му;
   Акт: Закон за държавната собственост
  • Издава заповеди в границите на своите правомощия;
   Акт: Устройствен правилник на областните администрации
  • Отчуждава имоти и части от имоти - частна собственост по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите;
   Акт: Закон за държавната собственост
  • Извършва продажбата на имоти - частна държавна собственост при условията и по реда, определени в закона и правилника за прилагане на закона;
   Акт: Закон за държавната собственост
  • Провежда държавната политика за устройство на територията в съответната област;
   Акт: Закон за устройство на територията
  • Дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план и одобрява подробен устройствен план за изграждане на обекти с регионално значение или разположени на територията на повече от една община;
   Акт: Закон за устройство на територията
  • Съгласува идейни инвестиционни проекти, одобрява технически и работни инвестиционни проекти и издава разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;
   Акт: Закон за устройство на територията
  • Може да разреши изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива в съответствие с определеното в закона;
   Акт: Закон за устройство на територията
  • Може да учреди право на преминаване, както и право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни поземлени имоти при условията и реда, предвидени в закона;
   Акт: Закон за устройство на територията
  • Съгласува схеми за поставяне на преместваеми обекти и преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане върху държавни имоти, в случаите, предвидени в закона;
   Акт: Закон за устройство на територията
  • Осигурява провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на територията на областта;
   Акт: Закон за опазване на околната среда
  • Координира работата на органите на изпълнителната власт и техните администрации на територията на областта по отношение провеждането на държавната политика по опазване на околната среда;
   Акт: Закон за опазване на околната среда
  • Координира дейностите по провеждане на политиката по опазване на околната среда между общините на територията на областта;
   Акт: Закон за опазване на околната среда
  • Издава наказателни постановления за актове в предвидените от закона случаи;
   Акт: Закон за опазване на околната среда
  • Областните управители определят условията и реда за използване на водите и/или водните обекти – публична държавна собственост, в съответствие с издадените разрешителни за водовземане и ползване на водните обекти и по начина, който гарантира опазването на живота и здравето на населението и на околната среда;
   Акт: Закон за водите
  • Областните управители контролират техническото състояние на хидротехническите съоръжения – държавна собственост, на територията на съответната област.
   Акт: Закон за водите
  • Областните управители назначават комисии за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, които:
   - анализират предоставена информация и извършват проверки на място на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;
   - предписват на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им експлоатация;
   - проверяват изпълнението на дейностите по осигуряване на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от язовирните стени;
   - съставят протокол за направените констатации и предписания, който предоставят на областния управител и изпращат на собственика на язовирната стена и/или съоръженията към нея, на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на директора на съответната басейнова дирекция, за предприемане на действия съобразно правомощията им по този закон, както и на кмета на общината, на чиято територия се намира язовирната стена и съоръженията към нея;
   Акт: Закон за водите
  • При спор или неяснота относно собствеността на язовир областният управител осъществява организацията и техническата му експлоатация до влизането в сила на съдебното решение или до установяване на собственика;
   Акт: Закон за водите
  • Организира и ръководи защитата при бедствия в областта;
   Акт: Закон за защита при бедствия
  • Организира разработването на областен план за защита при бедствия съвместно с териториалните структури на централната изпълнителна власт и кметовете на общини;
   Акт: Закон за защита при бедствия
  • Координира и контролира подготовката за бедствия, извършвана от областната администрация, териториалните звена на министерствата и ведомствата, юридическите и физическите лица в областта;
   Акт: Закон за защита при бедствия
  • Организира и отговаря за обучението на областната администрация за начините на поведение и действие при бедствия и изпълнение на необходимите защитни мерки;
   Акт: Закон за защита при бедствия
  • Организира и контролира изпълнението на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия;
   Акт: Закон за защита при бедствия
  • Предоставя данни за изготвянето на Националния план за защитата при бедствия;
   Акт: Закон за защита при бедствия
  • Създава организация за оповестяване при бедствия;
   Акт: Закон за защита при бедствия
  • Създава щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб;
   Акт: Закон за защита при бедствия
  • При възникване на бедствие на територията на областта областният управител:
   - въвежда в изпълнение областния план за защитата при бедствия;
   - може да обяви бедствено положение на територията на областта или на част от нея;
   - организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване при бедствия;
   - координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал това;
   Акт: Закон за защита при бедствия
  • Организира разработването на мерки за насърчаване на инвестициите и координира тяхното изпълнение;
   Акт: Закон за насърчаване на инвестициите (Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.)
  • Координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации при планирането и провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта;
   Акт: Закон за насърчаване на инвестициите (Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.)
  • Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация при прилагането на разпоредбите на глава четвърта, раздел II от Закона;
   Акт: Закон за насърчаване на инвестициите (Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.)
  • Осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта, на територията на областта;
   Акт: Закон за енергията от възобновяеми източници
  • Координира дейностите по насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта между общините в областта;
   Акт: Закон за енергията от възобновяеми източници
  • Изпълнява и други задължения, предвидени в този закон;
   Акт: Закон за енергията от възобновяеми източници
  • Разработва областната стратегия и участва в разработването на програми за развитието на туризма на територията на областта и координира тяхното изпълнение; стратегията и програмите се интегрират в областната стратегия за регионално развитие и се съставят на основата на националните приоритети за развитие на туризма, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните и регионалните туристически ресурси и потребности;
   Акт: Закон за туризма
  • Съдейства на министъра на туризма при реализацията на дейностите по провеждане държавната политика в туризма на територията на областта;
   Акт: Закон за туризма
  • Сътрудничи и подпомага инициативи на държавните органи, организацията за управление на туристическия район и на туристическите сдружения за развитие на туризма на територията на областта в изпълнение на националната политика в областта на туризма;
   Акт: Закон за туризма
  • Осъществява контролни функции в предвидените в този закон случаи;
   Акт: Закон за туризма
  • Предлага на министъра на отбраната военни паметници, които да бъдат обявени за културни ценности по реда на Закона за културното наследство;
   Акт: Закон за военните паметници
  • Води областен регистър и картотека на военните паметници;
   Акт: Закон за военните паметници
  • Координира изпълнението на дейностите и задачите по този закон от общината, отделните физически и юридически лица, гражданските комитети и други;
   Акт: Закон за военните паметници
  • Областните управители организират и координират дейностите за почистването на речните легла извън границите на урбанизирана територия;
   Акт: Закон за водите
  • Областните управители са представители на държавата в асоциациите по В и К;
   Акт: Закон за водите

  Състав на политически кабинет

  Заместник областен управител Стефан Димитров Дата на встъпване: 03.08.2023 г.

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 1
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 0
  • По трудово правоотношение: 1

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По трудово правоотношение: 0

  Функции на политически кабинет

  • Съвещателни и информационно-аналитични функции :
   1.Осъществява връзките на Областен управител с обществеността;
   2.Подпомага съответния орган на изпълнителната власт при формулиране и разработване на конкретни решения за реализиране на правителствената политика в сферата на правомощия и компетенциите на Областен управител;
   3.Представя тази политика пред обществото;

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерски съвет и неговата администрация

Заместници

 • Заместник областен управител
  Стефан Димитров Дата на встъпване: 03.08.2023 г.
  Електронна поща: secretary@pz.government.bg