Министър на земеделието и храните

Министерство на земеделието и храните

 • Министър на земеделието и храните
  Георги Щерев Тахов Дата на встъпване: 23.04.2024 г.
  Електронна поща: mail@mzh.government.bg
  • 1. определя стратегическите цели и приоритети на политиката в аграрния отрасъл, организира и координира разработването на стратегии, планове и програми за постигането им и контролира изпълнението на заложените в тях мерки; 2. организира, координира и контролира дейностите, които са свързани със: прилагането на Общата селскостоп. политика, Политиката по безопасност на храните и Общата политика в обл. на рибарството на ЕС; собствеността и ползването на земеделските земи, тяхното опазване и промяна на предназначението им; процедурите за прилагане на регулаторните режими в сферата на правомощията си; събирането и обработването на пазарната информация, която се изпраща на Европ.комисия за прилагане на мерките, които са включени в Общата организация на пазарите, съгласно правото на ЕС; защитата на класифицираната информация; 3. осъществява цялостен надзор върху развъдната дейност в животновъдството; 4. издава, изменя и отнема разрешения за пускане на пазара на ГМО или комбинация от ГМО като продукти или съставка на продукти; 5. упражнява контрола в обл. на производ. и промишлената обработка на тютюна; 6. отговаря за прилагането, наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи в областта на земед. съгласно правото на ЕС; 7. упражнява правен, финансов и техн.надзор върху дейността на сдруженията за напояване; 8. контролира състоянието на водните обекти и на водностоп. системи и съоръжения в рамките на своята компетентност; 9. изпълнява държ. политика за концесиите в съответствие с отрасловата си компетентност съгласно З-на за концесиите; 10. провежда политика на качество съгласно Регл. (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28.06.2007 г. относно биологич. производ. и етикетирането на биолог. продукти и за отмяна на Регл. (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189/1 от 20 юли 2007 г.), Регл. (ЕС) № 1151/2012 на Европ.парлам. и на Съвета от 21.11.2012 г. относно схемите за качество на селскостоп. продукти и храни (ОВ, L 343/1 от 14 дек. 2012 г.) и регл. по прилагането им; 11. е компетентен орган за акредитация на Разплащателната агенция по смисъла на законодат. на ЕС за извършване на плащанията на територията на страната от Европ.фонд за гарантиране на земеделието, Европ.земеделски фонд за развитие на селските райони и Европ.фонд за морско дело и рибарство; 12. организ. и ръководи дейностите по разработване, изготвяне и разпространение на статистич. инф. в областта на земед. и осигурява дейностите по функционирането на системата за земед.счетоводна информация; 13. е компетентен орган по З-на за регистрация и контрол на земеделската и горската техника за: одобряване на типа и на органа по надзор на пазара по смисъла на чл. 5, § 1 от Регл. (ЕС) № 167/2013 на Европ.парлам. и на Съвета от 5.02.2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земед. и горски превозни средства; одобряване на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника; национално одобряване на типа и контрол на пазара; издаването и отнемането на свидетелство за правоспособност за работа с техника; изпитване и оценка за съответствие с националните и международните изисквания за безопасност на техниката; 14. ръководи разработването и координира полити-ката за развитие на селскостопанския пазар в РБългария в съответствие с Общата организация на пазарите на земед.продукти на ЕС; 15. управлява предоставените на министерството имоти и вещи-държавна собственост; 16. упражнява правата на държавата като собственик на капитала в търговски дружества с държ.участие в капитала и в държ.предприятия в обл. на земед. и горите; 17. организ. и ръководи дейността по управл. при кризи и дейностите по отбранит.-мобилизационна подготовка; 18. провежда политиката на държавата за развитие на научноизследователската, експеримент. и производ. дейност в обл. на земед. и храните; 19. осъществява контрол върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет, както и върху дейността на Селскостоп. академия; 20. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на МС.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 9 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2024 Г.), приет с ПМС № 260 от 2019 г., Обн. ДВ. бр.82 от 18 окт. 2019 г.

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Георги Тошев Дата на встъпване: 21.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 16.04.2024 г.

  Заместник-министър Деян Стратев Дата на встъпване: 26.06.2023 г.

  Заместник-министър Иван Капитанов Дата на встъпване: 17.04.2024 г.

  Заместник-министър Мирослав Маринов Дата на встъпване: 21.06.2023 г.

  Заместник-министър Таня Георгиева Дата на встъпване: 09.06.2023 г.

  Началник на кабинет Мая Митева Дата на встъпване: 25.04.2024 г.
  Функции
  • Организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;

  Парламентарен секретар Светослав Казаков Дата на встъпване: 12.06.2023 г.
  Функции
  • Организира връзките на министъра с парламентарните групи и комисиите на Народното събрание и при необходимост го представлява пред тях;

   осигурява свързаните с дейността на министерството материали от дейността на Народното събрание и на неговите комисии

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 17
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 11
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 17

  Незаети длъжности
  • Общо: 4.5
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 4.5

  Функции на политически кабинет

  • 1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработване на политически решения;
   2. обменя информация с политическите кабинети на другите министри;
   3. осъществява връзките на министъра и на министерството с обществеността.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Селско стопанство, рибарство и храни

Заместници

 • Заместник-министър
  Георги Тошев Дата на встъпване: 21.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 16.04.2024 г.
  • Подпомага министъра на земеделието, храните и горите при осъществяване на политическата програма на МЗХГ
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите
 • Заместник-министър
  Деян Стратев Дата на встъпване: 26.06.2023 г.
  • Подпомага министъра на земеделието, храните и горите при осъществяване на политическата програма на МЗХГ
   Акт: ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 на МС от 13.05.2019 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, приет с Постановление № 130 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2017 г. и бр. 70 и 104 от 2018 г.)
 • Заместник-министър
  Иван Капитанов Дата на встъпване: 17.04.2024 г.
  Електронна поща: IKapitanov@mzh.government.bg
  • Подпомага министъра на земеделието, храните и горите при осъществяване на политическата програма на МЗХГ
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите
 • Заместник-министър
  Мирослав Маринов Дата на встъпване: 21.06.2023 г.
  • Подпомага министъра на земеделието, храните и горите при осъществяване на политическата програма на МЗХГ
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите
 • Заместник-министър
  Таня Георгиева Дата на встъпване: 09.06.2023 г.
  • Подпомага министъра на земеделието, храните и горите при осъществяване на политическата програма на МЗХГ
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите