Министър на външните работи

Министерство на външните работи

 • Министър на външните работи
  Димитър Борисов Главчев Дата на встъпване: 23.04.2024 г.
  Електронна поща: MinisterSec@mfa.bg
  • чл.5, ал.1, т.1 Ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика на Република България в отношенията й с други държави, като осигурява поддържането и развитието на външнополитическия диалог, политиката на сигурност и двустранното, регионалното и многостранното сътрудничество;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.2 Осъществява общатата координация в областта на външната политика и международната дейност на Република България, като: взаимодейства с висшите органи на държавната власт при осъществяването на правомощията им в областта на външната политика и международната им дейност, координира и участва в подготовката и провеждането на посещенията на държавни и правителствени делегации на най-високо и високо равнище в Република България и в чужбина;координира международното сътрудничество, осъществявано от другите министри и ръководители на ведомства;предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, уреждащи общата координация в областта на външната политика на Република България съгласно чл.3, ал.2, т.5 от Закона за дипломатическата служба;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.3 Поддържа и развива дипломатическите и консулските отношения на Република България с други държави;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.4 Поддържа отношения с акредитираните в Република България чуждестранни представителства и мисии на международните организации и контролира изпълнението на международно-правните задължения на Република България към тях като приемаща страна;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.5 Осъществява представителството на Република България в международните междуправителствени организации, в които тя членува или се ползва с определен статут;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.6 Координира националното участие, реализирането на политиката на Република България и изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на страната в ООН, Организацията на Северноатлантическия договор /НАТО/ и други международни организации и режими;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.7 Утвърждава целите, позициите и състава на българските делегации, участващи в работата на международните организации, в които Република България членува или се ползва с определен статут, и на международните дипломатически и други конференции, когато позициите и съставът не са определени с решение на Министерския съвет;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.8 Съгласувано с компетентните министри и ръководители на ведомства координира и участва в преговорите за присъединяване на Република България към многостранните междуправителствени организации и многостранни структури и утвърждава целите, позициите и задачите на страната при участие в тях;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.9 Координира и участва в подготовката, сключването и изпълнението на международните договори на Република България;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.10 Извършва регистрацията на сключените от българската държава международни договори в Организацията на обединените нации /ООН/ и ги съхранява;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.11 Ръководи българската политика за международно сътрудничество, включително като председател на Съвета за международно сътрудничество за развитие;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.13 Защитава правата и интересите на българската държава и на българските граждани и юридически лица в чужбина в рамките на международноправните норми и установената практика;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.14 Предприема дипломатически действия за опазване на българското културно-историческо наследство и паметници в чужбина;наблюдава и направлява дейността на Ефория за подпомагане на българския манастир "Свети Георги Зограф" и скитата "Достойно ест";
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.15 Координира външнополитическите аспекти на държавната политика в областта на науката, образованието, културата и информацията и оказва съдействие за дейността на българските културно-информационни центрове и институти в чужбина;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.16 Управлява държавните имоти в страната и в чужбина, предоставени за управление на министерството;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.17 Координира и ръководи дейностите на министерството при възникнала кризисна ситуация в чужбина;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.18 Защитава правата и свободите на лицата, принадлежащи към българските общности зад граница, в съответствие с международноправните норми в тази област и с интересите на страната;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.19 Упражнява правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, на които е принципал;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.20 Изпълнява и други функции, определени с акт на Народното събрание или на Министерския съвет.
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Елена Радкова Шекерлетова Дата на встъпване: 11.07.2023 г.
  Дата на освобождаване: 15.04.2024 г.

  Заместник-министър Иван Илиев Кондов Дата на встъпване: 23.04.2024 г.

  Заместник-министър Мария Иванова Ангелиева Дата на встъпване: 15.04.2024 г.

  Заместник-министър Невяна Михайлова Митева-Матеева Дата на встъпване: 29.04.2024 г.

  Началник на кабинета Владимир Емилов Миланов Дата на встъпване: 23.04.2024 г.
  Функции
  • 1. координира изготвянето на предложения от министъра на външните работи за включване в програмата за управление на правителството и в плана за нейното изпълнение;
  • 2. възлага изготвянето на информационни, аналитични и прогностични материали, становища, позиции и концепции, необходими на министъра за изпълнение на неговите правомощия;
  • 3. координира дейностите за подготовка и представяне на целите, действията, позициите и резултатите от външната политика пред обществото;
  • 4. преглежда и насочва по компетентност постъпваща към министъра кореспонденция и възлага задачи за изготвяне на справки и становища, необходими за вземането на решения;
  • 5. получава по право и има право да изисква информация, справки и анализи от структурните звена в министерството и от задграничните представителства, свързани с външната политика и международните отношения;
  • 6. изготвя работната програма на министъра и координира изпълнението й;
  • 7. участва в заседанията, организирани от началника на политическия кабинет на министър-председателя, и информира министъра и политическия кабинет за взетите решения;
  • 8. обменя информация и осъществява координация с началниците на кабинети на президента, председателя на Народното събрание и министър-председателя при планиране на визити на най-високо и високо равнище, включително участие в многостранни форуми.

  Парламентарен секретар Татяна Василева Александрова Дата на встъпване: 11.02.2022 г.
  Дата на освобождаване: 02.08.2022 г.
  Функции
  • 1. организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и при необходимост го представлява пред тях;
  • 2. осигурява свързаните с работата на министерството материали от дейността на Народното събрание и неговите комисии;
  • 3. координира взаимодействието с комисиите на Народното събрание и с народните представители при изпълнение на законодателната програма на министерството;
  • 4. следи всички законодателни инициативи, отнасящи се до дейността на министерството, и информира министъра и политическия кабинет за тях;
  • 5. дава периодично информация за датите, обсъжданите въпроси и решенията на комисиите на Народното събрание и въз основа на тази информация подпомага началника на политическия кабинет при формулирането на конкретните задачи на кабинета и администрацията;
  • 6. координира и отговаря за подготовката на участието на министъра в парламентарния контрол на Народното събрание;
  • 7. подпомага парламентарните комисии и групи за приятелство при осъществяване на тяхната международна дейност.

  Говорител на Министерството на външните работи
  Функции
  • 1. при указания от министъра изразява публично позициите на правителството на Република България по въпроси на външната политика и международните отношения;
  • 2. подпомага министъра при осъществяването на публични изяви с политически характер;
  • 3. координира медийните изяви на членовете на политическия кабинет, на служителите на министерството и на ръководителите на задграничните представителства;
  • 4. има право да изисква информация, справки и позиции от структурните звена в министерството и от задграничните представителства, свързани с външната политика и международните отношения, както и с други въпроси, по които министърът е наредил да бъде оповестена позиция или предоставена публична информация;
  • 5. организира акредитацията на български и чужди журналисти;
  • 6. организира осигуряването на информационни материали за медиите и разпространението на информационни материали, свързани с публичния образ на Република България.

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 16
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 9
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 16

  Незаети длъжности
  • Общо: 4
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 4

  Функции на политически кабинет

  • чл.9, ал.2, т.1 Политическият кабинет получава, анализира и обобщава информацията, необходима за разработването на политически решения
  • чл.9, ал.2, т.2 Осъществява връзките на министъра с обществеността, като планира, подготвя и осъществява медийната и информационната политика на министерството, публичните изяви на министъра, членовете на политическия кабинет и други представители на министерството;
  • чл.9, ал.2, т.3 Обменя информация с политическите кабинети на другите министри за изпълнението на правителствената програма;
  • чл.9, ал.2, т.4 Координира работата по подготовката на изказвания на министъра и обобщени материали за дейността на дипломатическата служба;
  • чл.9, ал.2, т.5 Координира подготовката на материалите за заседанията на Министерския съвет, организира и оформя предложенията на министерството за включване в законодателната програма на Министерския съвет;
  • чл.9, ал.3 Дейността на политическия кабинет се подпомага от съветници, експерти и технически сътрудници;
  • чл.10, ал.1 Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Външна политика
  • Институции

Заместници

 • Заместник-министър
  Елена Радкова Шекерлетова Дата на встъпване: 11.07.2023 г.
  Дата на освобождаване: 15.04.2024 г.
  Електронна поща: Elena.SHEKERLETOVA@mfa.bg
  • Чл. 7. При осъществяването на политическата програма на правителството в областта на външната политика и международните отношения и при разработването на проекти на нормативни актове министърът се подпомага от заместник-министри.

   Чл. 8. (1) Заместник-министрите подпомагат министъра и при изпълнението на неговите правомощия като ръководител на дипломатическата служба.

   (2) Министърът със заповед делегира правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

   (3) Във връзка с делегираните им правомощия и определените им функции заместник-министрите възлагат задачи на структурните звена и могат да изискват информация, справки и анализи от тях и от задграничните представителства, свързани с външната политика и международните отношения.
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на външните работи
 • Заместник-министър
  Иван Илиев Кондов Дата на встъпване: 23.04.2024 г.
  Електронна поща: Ivan.KONDOV@mfa.bg
  • Чл. 7. При осъществяването на политическата програма на правителството в областта на външната политика и международните отношения и при разработването на проекти на нормативни актове министърът се подпомага от заместник-министри.

   Чл. 8. (1) Заместник-министрите подпомагат министъра и при изпълнението на неговите правомощия като ръководител на дипломатическата служба.

   (2) Министърът със заповед делегира правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

   (3) Във връзка с делегираните им правомощия и определените им функции заместник-министрите възлагат задачи на структурните звена и могат да изискват информация, справки и анализи от тях и от задграничните представителства, свързани с външната политика и международните отношения.
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на външните работи
 • Заместник-министър
  Мария Иванова Ангелиева Дата на встъпване: 15.04.2024 г.
  Електронна поща: maria.angelieva@mfa.bg
  • Чл. 7. (1) Заместник-министрите подпомагат министъра на външните работи при изпълнение на функциите му по чл. 6, ал. 1 и при разработването, координацията и осъществяването на конкретни политики и програми в изпълнение на политическата програма на правителството.
   Акт: Закон за дипломатическата служба
  • чл.7, (2) Министърът делегира с писмена заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.
   Акт: Закон за дипломатическата служба
  • чл.7, (3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2011 г., в сила от 08.09.2011 г.) Министърът на външните работи може да делегира на заместник-министър с писмена заповед правомощията си във връзка с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения с изключение на налагането на дисциплинарните наказания по чл. 59 от този закон и по чл. 90, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за държавния служител.
   Акт: Закон за дипломатическата служба
  • чл.7, (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 69 от 2011 г., в сила от 08.09.2011 г.) Правомощията на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.
   Акт: Закон за дипломатическата служба
  • чл.7, (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 69 от 2011 г., в сила от 08.09.2011 г.) Заместник-министрите контролират работата на дипломатическите и консулските представителства във връзка с изпълнението на задачите, които са от тяхната компетентност.
   Акт: Закон за дипломатическата служба
 • Заместник-министър
  Невяна Михайлова Митева-Матеева Дата на встъпване: 29.04.2024 г.
  Електронна поща: Nevyana.Miteva@mfa.bg
  • Чл. 7. При осъществяването на политическата програма на правителството в областта на външната политика и международните отношения и при разработването на проекти на нормативни актове министърът се подпомага от заместник-министри.

   Чл. 8. (1) Заместник-министрите подпомагат министъра и при изпълнението на неговите правомощия като ръководител на дипломатическата служба.

   (2) Министърът със заповед делегира правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

   (3) Във връзка с делегираните им правомощия и определените им функции заместник-министрите възлагат задачи на структурните звена и могат да изискват информация, справки и анализи от тях и от задграничните представителства, свързани с външната политика и международните отношения.
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на външните работи