Министър на здравеопазването

Министерство на здравеопазването

 • Министър на здравеопазването
  Галя Георгиева Кондева-Мънкова Дата на встъпване: 09.04.2024 г.
  Електронна поща: minister@mh.government.bg
  • 1. провежда държавната политика в областта на здравеопазването и преструктурирането на здравния сектор.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 2. разработва и контролира изпълнението на националната здравна стратегия.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 3. ръководи, координира и контролира дейностите по опазване здравето на гражданите, промоция на здравето и профилактика на болестите.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 4. провежда политиката по осъществяване на държавен здравен контрол и контрол на дейностите за ограничаване разпространението на заразните болести.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 5. контролира лечебната дейност в случаите, посочени в закон.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 6. определя национални и републикански консултанти и утвърждава правила за тяхната работа.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 7. ръководи, координира и контролира дейностите, свързани с медицинската експертиза на работоспособността.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 8. предприема мерки за здравна закрила на децата и на лицата с физически увреждания и психически разстройства.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 9. провежда лекарствената политика.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 10. провежда държавната политика за безопасност на храните в съответствие със Закона за храните.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 11. издава и отнема разрешения и лицензи по реда на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, издава заповеди по Закона за медицинските изделия.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 12. предприема действия за създаване, преобразуване и прекратяване на държавни лечебни заведения и изразява съгласие за създаване и прекратяване на общински лечебни заведения.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 13. контролира дейността на националните центрове по проблемите на общественото здраве.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 14. организира разработването, съгласува и предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването и контролира тяхното прилагане.

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 15. утвърждава методически указания, свързани с лечебната и здравната дейност.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 16. сключва международни договори в областта на здравеопазването и контролира действията по изпълнението им.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 17. ръководи дейността по разработването, представянето и изпълнението на българските позиции пред структурите на Европейския съюз в областта на здравеопазването.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 18. осъществява координация между министерството и другите органи на изпълнителната власт, Националната здравноосигурителна каса и съсловните организации на лекарите, лекарите по дентална медицина, медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и магистър-фармацевтите.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 19. създава със заповед консултативни съвети, комисии и експертни работни групи, които се подпомагат от административните звена на министерството.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 20. издава удостоверения за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и на специализации в областта на здравеопазването.

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 21. издава разрешения и удостоверения по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Закона за водите, Закона за храните и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и сертификати и балнеологични оценки за минерални води.


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 22. издава удостоверения на медицински специалисти, свързани с правото да упражняват медицинска професия.

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 23. създава организация по финансирането, изготвянето на предложения за предоставяне на държавни концесии, провеждането на концесионни процедури за обществени концесии и контрола по концесионни договори при условията и по реда на Закона за концесиите, Правилника за прилагане на Закона за концесиите и Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 24. осъществява финансовата политика на министерството.

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 25. ръководи дейността по управлението и развитието на човешките ресурси.

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 26. отговаря за разработването и поддържането на готовността за изпълнението на военновременния план и комуникационно-информационната система за управление при бедствия.


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 27. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация в министерството.


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  • 28. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Бойко Маринов Пенков Дата на встъпване: 22.04.2024 г.

  Заместник-министър Добромира Ангелова Карева Дата на встъпване: 22.04.2024 г.

  Заместник-министър Петко Христов Стефановски Дата на встъпване: 05.12.2023 г.

  Началник на кабинет Теодора Тодорова Табакова Дата на встъпване: 10.04.2024 г.
  Функции
  • Организира работата на политическия кабинет, участва в съвещанията, ръководени от началника на политическия кабинетна министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет.

  Парламентарен секретар Янка Атанасова Кюркчиева Дата на встъпване: 10.04.2024 г.
  Функции
  • Организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи,с постоянните и временните комисии на Народното събрание, с народните представители и с политическите партии.

  Съветник Димитър Богданов Масларов Дата на встъпване: 29.04.2024 г.
  Дата на освобождаване: 29.04.2024 г.
  Функции
  • Подпомага министъра.

  Експерт Катя Костадинова Паракозова Дата на встъпване: 17.04.2024 г.
  Функции
  • Подпомага министъра.

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 8
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 5
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 8

  Незаети длъжности
  • Общо: 2
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 2

  Функции на политически кабинет

  • 1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в областта на здравеопазването, и следи за изпълнението им;
  • 2. осъществява връзките на министъра и на Министерството с другите органи на изпълнителната и на законодателната власт;
  • 3. организира и осъществява връзките на министъра с обществеността;
  • 4. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработване на политиката в областта на здравеопазването.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Здраве

Заместници

 • Заместник-министър
  Бойко Маринов Пенков Дата на встъпване: 22.04.2024 г.
  Електронна поща: bpenkov@mh.government.bg
  • осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването; - осъществява ръководство и контрол върху дейността на второстепенните ръководители с бюджет към министъра на здравеопазването;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
 • Заместник-министър
  Добромира Ангелова Карева Дата на встъпване: 22.04.2024 г.
  Електронна поща: dkareva@mh.government.bg
  • - осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването;
   - осъществява ръководство и контрол върху дейността на второстепенните ръководители с бюджет към министъра на здравеопазването;
   - функциите на орган по признаване на професионалните квалификации по регулирани медицински професии и специалност в системата на здравеопазване.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
 • Заместник-министър
  Петко Христов Стефановски Дата на встъпване: 05.12.2023 г.
  Електронна поща: pstefanovski@mh.government.bg
  • осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването; - осъществява ръководство и контрол върху дейността на второстепенните ръководители с бюджет към министъра на здравеопазването;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването